دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 28، مرداد 1399 
گونه‌شناسی نوشتارهای مطبوعاتی زنان در دوره مشروطه

صفحه 211-231

10.30465/copl.2020.5408

بشری طباطبایی واعظ؛ سید مهدی زرقانی؛ محمد جعفر یاحقی


گسستی در سنّت حماسه‌سرایی ایران در عصر مشروطه

صفحه 253-278

10.30465/copl.2020.5410

محمد عنایتی قادیکلایی؛ مسعود روحانی؛ رضا ستاری؛ مرتضی محسنی


تصویرکودک در نمایشنامه‌های دهه چهل بهرام بیضایی

صفحه 351-375

10.30465/copl.2020.5414

سارا مطوری؛ مصطفی صدیقی؛ قطب الدین صادقی؛ فرامرز خجسته