دوره و شماره: دوره 10، شماره 2، اسفند 1399 
شکوفایی نقد ادبی در دهۀ بیست

صفحه 129-155

10.30465/copl.2021.6149

محمد شادروی‌منش؛ محمد محمودی چگنی