اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر مریم عاملی رضایی

زبان و ادبیات فارسی عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

.
m_rezaei53yahoo.com
.

سردبیر

دکتر زهرا پارساپور

زبان و ادبیات فارسی هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

parsapoorihcs.ac.ir
.

معاون سردبیر

دکتر هیوا حسن پور

زبان و ادبیات فارسی معاون سردبیر مجله ادبیات پارسی معاصر

.
adabemoasergmail.com
.

مدیر اجرایی

رکسانا شاکری

کارشناس ارشد کتابداری مدیر اجرایی مجله ادبیات پارسی معاصر

adabemoasergmail.com
02188609257

اعضای هیات تحریریه

دکتر داود اسپرهم

زبان و ادبیات فارسی استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی

d_sparhamyahoo.com

دکتر عیسی امن خانی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گلستان

i.amankhanigu.ac.ir

دکتر علی اکبر باقری خلیلی

زبان و ادبیات فارسی استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران

aabagheriumz.ac.ir

دکتر زهرا پارساپور

زبان و ادبیات فارسی دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

zparsapooryahoo.com

دکتر تقی پورنامداریان

زبان و ادبیات فارسی استاد زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

.
poornamdariangmail.com

دکتر مریم حسینی

زبان و ادبیات فارسی استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا(س)

drhoseiniyahoo.com

دکتر ابراهیم خدایار

زبان و ادبیات فارسی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس

hesam_kh1modares.ac.ir

دکتر مریم خلیلی جهانتیغ

زبان و ادبیات فارسی استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

khalililihu.usb.ac.ir

دکتر ابوالقاسم رادفر

زبان و ادبیات فارسی استاد زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

a.radfarihcs.ac.ir

دکتر باقر صدری نیا

زبان و ادبیات فارسی استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تبریز

baghersadriyahoo.com

دکتر قدرت طاهری

زبان و ادبیات فارسی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی

ghodrat66yahoo.com

دکتر قدرت قاسمی پور

زبان و ادبیات فارسی دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز

gh.ghasemipouryahoo.com

دکتر حسینعلی قبادی

زبان و ادبیات فارسی استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس

h.ghobadishmoton.ir

دکتر روح انگیز کراچی

زبان و ادبیات فارسی استاد زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

karachiihcs.ac.ir

دکتر فاطمه مدرسی

زبان و ادبیات فارسی استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه

fatemeh.modarresiyahoo.com

دکتر علیرضا مظفری

زبان و ادبیات فارسی استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه

a.mozaffari38yahoo.com

دکتر علیرضا نیکویی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان

alireza_nikoueiyahoo.com

دکتر پارسا یعقوبی جنبه سرایی

زبان و ادبیات فارسی استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان

p.yaghoobiuok.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر علی گوزل یوز

زبان و ادبیات استاد زبان و ادبیات دانشگاه استانبول ترکیه

edebiyat.istanbul.edu.tr/tr/_
guzelyuzistanbul.edu.tr

دکتر مصباح الدین نذری قل محمودزاده

زبان و ادبیات استاد زبان و ادبیات دانشگاه ملی تاجیکستان

hasti70mail.ru

سرویراستار

رضا حسینی

پژوهشگاه علوم انسانی

rezahosseini.rhgmail.com

ویراستار ارشد

معصومه پوراسدیان

پژوهشگاه علوم انسانی

adabemoasergmail.com

محبوبه قاسمی ایمچه

پژوهشگاه علوم انسانی

adabemoaseregmail.com