اهداف و چشم انداز

اهداف و چشم انداز

این فصلنامه تلاش می کند تا به موارد زیر دست یابد :

-         تبیین، نقد و تحلیل عالمانه در آثار ادبی

-         ارائه نظریه و بیان دیدگاههای تازه در جریان ادبی معاصر

-         تبیین و تفسیری نو از آثار ادبی در حوزه شعر، داستان، طنز و ادبیات نمایشی

-         نقد آثار ادبی معاصر با رویکردی خاص همراه با نوآوری 

-         معرفی سبک، بوطیقا و برجستگی های بلاغی آثار ادبی

-         مطالعه تطبیقی در حوزه ادبیات معاصر پارسی و ادبیات جهانی بر گونه ای روشمند

-         معرفی و یا طبقه بندی انواع ادبی در دوره معاصر