درباره نشریه

درباره نشریه

 نشریه ادبیات پارسی معاصر از بهار و تابستان  سال 90 و با هدف ارائه دستاوردهای تحقیقاتی و پژوهشی بدیع در حوزه ادبیات معاصر فارسی  در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (پژوهشکده ادبیات )منتشر شده و در تاریخ 18/5/91 موفق به اخذ مجوز علمی – پژوهشی به شماره 122274/3 ازکمیسون نشریات وزارت علوم و تحقیقات و فناوری شد .این فصلنامه تلاش می کند به تبیین، نقد و تحلیل عالمانه در آثار ادبی بپردازد.

مقاله های این مجله بیشتر در محور عناوین و موضوعات زیر ارائه می شود:

-         ارائه نظریه و بیان دیدگاههای تازه در جریان ادبی معاصر

-         تبیین و تفسیری نو از آثار ادبی در حوزه شعر، داستان، طنز و ادبیات نمایشی

-         نقد آثار ادبی معاصر با رویکردی خاص همراه با نوآوری  

-         معرفی سبک، بوطیقا و برجستگی های بلاغی آثار ادبی

-         مطالعه تطبیقی در حوزه ادبیات معاصر پارسی و ادبیات جهانی بر گونه ای روشمند

-         معرفی و یا طبقه بندی انواع ادبی در دوره معاصر