فضای پسااستعماری در ادبیات مهاجرت افغانستان نمونه موردی: رمان سبز، سرخ، آبی از عارف فرمان

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر پست دکتری گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا

2 استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا

10.30465/copl.2021.6159

چکیده

ادبیات مهاجرت از مهم‌ترین حوزه‌های مطالعه نظریه پسااستعماری است. ادبیات داستانی مهاجرت افغانستان به‌ویژه داستان‌ها و رمان‌هایی که به موضوع مهاجرت به غرب مربوط می‌شوند، بیشترین عناصر و مؤلفه‌های موردبحث نظریه پسااستعماری را در خود دارند، ازاین‌روی مطالعه و تحقیق ادبیات داستانی مهاجرت از منظر نظریه پسااستعماری به‌ویژه شرق‌شناسی ادوارد سعید حائز اهمیت است. این مقاله قصد دارد از منظر نظریه پسااستعماری به‌شیوه توصیفی و تحلیلی به مطالعه موردی رمان سبز، سرخ، آبی از عارف فرمان یکی از نویسندگان مهاجر افغانستان بپردازد. هدف دیگر این مقاله  تحلیل و بررسی رمان از منظر تقابل دوگانی‌ «خود» و »دیگری» با توجه به گفتمان «شرق» در برابر «غرب» است. در این رمان مهاجر به‌مثابه مستعمره‌، «دیگری» و در «حاشیه» قرار دارد و میزبان به‌مثابه استعمارگر «خود» است و در «مرکز» قرار دارد. در سبز، سرخ، آبی آنچه حائز اهمیت است در هم ریختن معادله شرق و غرب است که منجر به قرارگرفتن «دیگری» در مرکز می‌شود. همچنین در این مقاله نشان داده شده است که نظام مردسالاری حاکم بر افغانستان باعث شکل‌گیری تقابل دوتایی مرد/زن شده که به گفتۀ سیمین دوبووار زن «جنس دوم» و «دیگری» است و به باور اسپیواک فرودستی است که نمی‌تواند از جانب خویش صحبت کند و زنان افغانستان از سوی جامعه، مردان خانواده و همچنین خود زنان به حاشیه رانده می‌شوند که آنها را در استعماری چندسویه قرار

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Postcolonial in Afghan Immigration Literature Case study: Green, Red, Blue Novel by Aref Farman

نویسندگان [English]

  • o,foroh mosavi 1
  • maryam Hosseini 2
2 Faculty member Alzahra University, Persian Language and literature Department
چکیده [English]

Immigration literature is one of the most important areas of study in postcolonial theory. Post-colonialism was initially presented as a research branch in cultural studies. The fictional literature of Afghan migration especially those which related to West has the the most elements and components of postcolonial theory, so reading and researching immigration fiction is important based on a postcolonial perspective, especially Edward Saeed's Orientalism. From the point of view of postcolonial theory, this article intends to study the case study of Green, Red, Blue novel from Aref Farman in a descriptive and analytical way. From another point of view, this article analyzes the green, red, blue novel according to the discourse of the "East" versus the "West" which are in contrast and considered as the Self and Other.
In this novel the migrant is defined as the Other and the host community as the Self. In green, red, blue, what is important is to disrupt the equation of east and west, which leads to the placement of the "other" in the center.
Women are given ‘Other’ or ‘second sex’ in the patriarchal culture of Afghanistan which this consideration confirmed the Simone de Beauvoir and Gayatri Chakravorty Spivak‘s opinions. Women are given as subaltern in Afghanistan who never given to speak.  Afghan women are marginalized by patriarchal culture and society, as well as by the women by themselves, who place them in multifaceted colonialism

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: The fictional literature of Afghan migration
  • postcolonial theory
  • postcolonial feminism
  • Self and Other
  • Aref Farman
اشکراف، بیل و دیگران (1395). فرهنگ و اصطلاحات پسااستعماری، حاجیعلی سپهوند، تهران، آریاتبار.
اکو، امبرتو (1390). «مقدمه‌ای بر کتاب جهان ذهن: نظریه نشانه‌شناختی فرهنگ، اثر یوری لوتمان»، ترجمه: فرهاد ساسانی، در: «نشانه‌شناسی فرهنگی» (مجموعه مقالات)، تهران: علم.
بارکر، کریس (1395). مطالعات فرهنگی؛ ترجمه مهدی فرجی و نفیسه احمدی، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
برتنز، هانس ویلم (1382). نظریه ادبی؛ مقدمات، ترجمه فرزان سجودی، تهران: مؤسسه انتشاراتی آهنگ دیگر، چاپ اول.
ساعی، احمد (1385). مقدمه‌ای بر نقد و نظریه پسااستعماری، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 73، صص 133 تا 154.
شاهمیری، آزاده (1389). نظریه و نقد پسااستعماری، چاپ اول، تهران: نشر علم.
عاملی رضایی، مریم (1393). تقابل خود و دیگری در رمان مهاجرت دهه شصت و هفتاد، مجله مطالعات انتقادی ادبیات فصلنامه علمی دانشگاه گلستان، سال اول، شماره مسلسل سوم، پاییز 1393.
فرمان، عارف (1395). سبز، سرخ، آبی، انتشارات تاک: کابل.
لیونبرگ، کریستینا (1390). «مواجهه با دیگری فرهنگی»، ترجمه: فرزان سجودی، در: «نشانه‌شناسی فرهنگی» (مجموعه مقالات)، تهران: علم.
مکاریک، ایرنا ریما (1383). دانشنامه نظریه‌های ادبی معاصر، ترجمه مهران مهاجر، محمد نبوی، نشر آگه، چاپ اول.
محمدی، محمدحسین (1396). فرهنگ داستان‌نویسی افغانستان، چاپ اول، انتشارات تاک: کابل.