دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 27، دی 1398 
مفهوم «زمان اساطیری» در شعر شاملو و اخوان ثالث

صفحه 207-234

10.30465/copl.2019.4418

علیرضا شهرستانی؛ میرجلال الدین کزازی؛ مسعود سپه وندی