دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 27، پاییز و زمستان 1398 
5. مینوی: معنا و متن صوفیه

صفحه 53-70

10.30465/copl.2019.4411

فیروز اسماعیل زاده؛ مهدی محقق


12. مفهوم «زمان اساطیری» در شعر شاملو و اخوان ثالث

صفحه 207-234

10.30465/copl.2019.4418

علیرضا شهرستانی؛ میرجلال الدین کزازی؛ مسعود سپه وندی