برساخت گفتمانی هویت و شکل‌گیری روایت‌های زنانه در فضای بینابینی فرهنگی در یادنوشت‌های زنان مهاجر ایرانی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه تهران، پردیس البرز

2 دانشیار ادبیات انگلیسی، گروه زبان انگلیسی دانشگاه تهران، خیابان امیر آباد روبروی کوی دانشگاه، دانشکده زبانهای خارجی دانشگاه

چکیده

ادبیات مهاجرت ایران با تلفیق روایت­های سنّتی ادب فارسی و غرب در فضایی بینابینی و دو فرهنگی و با بهره­گیری از تکنیک­هایی مانند ضد روایت، مقابله با هژمونی فرهنگی و گفتمان قدرت، برخی ارزشهای غالب فرهنگی جامعۀ سنّتی را، و یا آنچه که میشل فوکو «رژیم حقیقت» می­خواند به چالش کشیده و توانسته روایت­هایی با مؤلفه­هایی منحصراً زنانه خلق نماید. در این آثار، زن به مثابۀ سوژه­ای سرکوب شده و اُبژه­ای درگفتمان قدرت مردسالارنه نیست و ازطریق خلق روایت­های زنانه، سوبژکتیویته­ای مستقل می­یابد. این مقاله سعی دارد با بررسی دو رمان آشپزخانه ای به رنگ زعفران و پسران و دیگر اجسام سوختنی و با تلفیق دو رویکرد پسا استعماری و پساساختارگرایانه، چگونگی شکل­گیری روایت­ها و صدای زنانه را با به چالش کشیدن هژمونی فرهنگی و روایتهای مردسالارانه و بهره­گیری از «فضای سوم» فرهنگی بررسی نماید. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2
1 .
2 .
عامری، حیات، میاحی، الهام (1389). «نقد پسااستعماری و بازتاب آن در داستان نویسی مهاجران ایرانی»، فصلنامه نقد ادبی، ویژه نامه نخستین همایش ملی نقد ادبی، دانشگاه تربیت مدرس، صص11-14.
فلاح، غلامعلی، برامکی، سارا (1394). «بررسی و تحلیل متون مهاجرت فارسی با رویکرد روایت‌شناسی پسااستعماری»، دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی، س۲۳، ش 79، صص ۱۶۹-۹۱. 
کچویان، حسن (1382). فوکو و دیرینه‌شناسی دانش؛ روایت تاریخ علوم انسانی از نوزایی تا مابعدالتجدد، تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
نفیسی، آذر (1994). تصویر زن در ادبیات کهن فارسی و رمان معاصر ایرانی، ویرایش مهناز افخمی و اریکا فریدل. نیویورک: نشر دانشگاه سیراکیوز.
ورزنده، امید، ابراهیمی، سیدرضا (1391). «مقایسه تطبیقی شکل­گیری هویت تراملی زن شرقی مهاجر در آثار جومپا لاهیری و مهرنوش مزارعی از دیدگاه هومی بابا»، مجله زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد سنندج، س 4، ش 11، صص 159-190.
Amiri, Cyrus (2016). The Stone Woman: Reading Yasmin Crowther’s The Saffron Kitchen, International Congress on Language and Literature, Torbat Heydariyeh University, https://www.civilica.com/
Bhabha, Homi K (1994). The Location of Culture, London: Routledge.
Blaim, Maria Diana (2015). “But I’m From Here Now Constructing Identity in Iranian-American Self-Narrative.” Dissertation, Rostock University.
Brown, Edward Killoran, and James Osler, Bailey, eds. (1962). Victorian Poetry, 2nd ed., New York: Ronald Press.
Crowther, Yasmin (2006). The Saffron Kitchen, New York: Viking Penguin.
Darznik, Jasmin (2008). “The Perils and Seduction of Home: Return Narratives of the Iranian Diaspora” MELUS. vol. 33, no. 2, pp. 55-71.
Dreyfus, Hubert L. and Paul Rabinov (1983). Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics, Chicago: University of Chicago Press.
Ebrahimi, Seyed Reza, (2017). Lost in Trans-Nation: Liminal Formation of Narrative, Identity and Space in Recent Novels of the Iranian Diaspora. (Ph.D. Thesis), Department of Language and Literature, University of Tehran.
Fotouhi, Sanaz (2012). Ways of Being, Lines of Becoming: A Study of Post-revolutionary Diasporic Iranian Literature in English, PhD Thesis, University of New South Wales.
Foucault, Michel (1977). Discipline and Punish. The Birth of the Prison, New York: Vintage Books.
Foucault, Michel (1998). The History of Sexuality: The Will to Knowledge, London: Penguin.
Khakpour, Porochista (2008). Sons and Other Flammable Objects, New York: Grove Press.
Lionnet, Francoise. (1992). Of Mangoes and Maroons: Language, History, and the Multicultural Subject of Michelle Cliff’s ‘Abeng’, DE/Colonizing the Subject: The Politics of Gender in Women’s Autobiography, Sidonie Smith & Julia Watson eds., Minneapolis: University of Minnesota Press.
Nafisi, Azar (1994). Images of Women in Classical Persian Literature and the Contemporary Iranian Novel, London: I.B. Touris Publishers.
Noelle, Brada, W. (2004) “Reading  Jhumpa Lahiri’s Interpreter of Maladies as a short Story cycle.” Melus, vol. 29, no. 3-4, pp. 451-64.
Price, Massoumeh (2003). Symbolism of Women in Hedayat’s Blind Owl, Iryp Co.Publications. 
Rabinow, Paul, ed. (1991). The Foucault Reader: An introduction to Foucault’s thought, London: Penguin.
Sabagh, Georges, and Mehdi Bozorgmehr (1988). “Secular Immigrants: Ethnicity and Religiosity among Iranian Muslims in Los Angeles.” The Muslim Communities of North America, Ed. By on Geaves, Theodore Gabriel, Yvonne Yazbeck Haddad, and Jane Idleman Smith, Southerly, Vol. 48, No.4.
Saremi, Sepideh (2008). “Sons and Other Flammable Objects. Porochista Khakpour”. MELUS, Volume 33, Issue 2, Pages, 201–202
Tavakoli-targhi, Mohamad (2001). Refashioning Iran: Orientalism, Occidentalism and Historiography, New York: Palgrave.