دوره و شماره: دوره 12، شماره 1، تیر 1401، صفحه 1-352 
کارکردشناسی ایدئولوژی در رمان ده نفر قزلباش

صفحه 115-136

10.30465/copl.2022.39678.3697

سمیه شرونی؛ محمد پارسانسب؛ منوچهر جوکار؛ زهرا نصیری شیراز