«چگال » مانیفست تحلیلی شعر کوتاه آزاد ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

10.30465/copl.2022.40820.3740

چکیده

جریان های مهم ادبی، در طول تاریخ به واسطۀ نام هایشان هویت یافته اند. دوران معاصر به دلیل رخدادهایی چون: ارتباطات در سطح جهانی، ترجمه، مطالعۀ تاریخی ادبیات و آگاهی از برخی دانش های ادبی تازه، با جریان های جدیدی مواجه شده است. یکی از این جریان ها، شعر کوتاه آزاد است که به جرأت می توان پدیدار آن را در ایران تحت تأثیر عوامل بالا، به‌علاوۀ دنیای اختصار مدرن و ذایقۀ مخاطبان دانست. شتاب انتشار این جریان در بین شاعران معاصر باعث طرح نام‌گذاریهای پراکنده شد. برخی شاعران گمنام یا کم شهرت نیز توانسته اند در مسیر تکوین این جریان، گامهای خوبی بردارند تا جایی که در یک نگاه کلی می توان ادعا کرد که این جریان می تواند در سطح جهانی خودش را تعریف کند. اما مهمترین آسیب برای طرح جهانی این جریان، همان تشتت آراء، عدم تعریف ثابت و مانیفست ادبی است . این مقاله می کوشد، ضمن نقد وتحلیل نامهای مطرح شده، نام جدیدی که همۀ زیر مجموعه های این جریان را دربر بگیرد، پیشنهاد کند و در نهایت با توجه به اشعار برجسته، فارغ از نام و شهرت شاعران، طرح کلی ساختار این نوع ادبی را ارائه کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dense poetry Analytical Manifesto of Iranian Free Short Poetry

نویسنده [English]

  • sedighe (pooran) alipoor
Department of Persian Language and Literature, Shahid Bahonar University of Kerman
چکیده [English]

Important literary currents have historically been identified by their names. The contemporary era has encountered new currents due to events such as: global communication, translation, historical study of literature and awareness of some new literary knowledge. One of these currents is free short poetry, the emergence of which can be considered in Iran under the influence of the above factors, in addition to the modern world of brevity and the taste of the audience.

The acceleration of the spread of this trend among contemporary poets caused some scattered opinions and letters to be mixed. Some anonymous or lesser-known poets have also been able to take good steps in the evolution of this current, so much so that at a glance it can be claimed that this current can define itself on a global scale. But the most important damage to the world plan of this movement is the confusion of opinions, the lack of a fixed definition and the literary manifesto. This article tries, while criticizing and analyzing the proposed names, to suggest a new name that includes all sub-categories of this movement, and finally, according to the prominent poems, regardless of the names and fame of the poets, outlines the structure of this type of literature. Provide

کلیدواژه‌ها [English]

  • contemporary poetry
  • Free Short Poetry
  • letters
  • Dense
  • structure