تحلیل منظرۀ غروب در شعر پسینگاهی 2 از علی باباچاهی با توجه به نظریۀ ساختار اُفق میشل کولو

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی تهران

2 استاد ادبیات دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشیار زبان و ادبیات پارسی

10.30465/copl.2022.41127.3754

چکیده

یکی از شاخه‌های مهم نقد جغرافیایی، نظریۀ ساختار اُفق میشل کولو است. اُفق؛ بیانگر مرزهای منظره و منعکس‌کنندۀ حالات درونی و منظره‌های انتزاعی فرد است و در شناخت آن باید به «وجه پنهان» پدیده‌ها توجه کرد. منظره در دیدگاه کولو ترکیبی از واقعیّت و تخیّل است و به همین دلیل هر شخص و هر نویسنده‌ای منظرۀ خاص خود را از فضای پیرامونش دارد شعر پسینگاهی 2 از باباچاهی؛ فضایی جغرافیایی است که در آن چند مضمون و شبکه معنایی در ارتباط باهم منظرۀ غروب را ایجاد کرده‌اند. هدف از این پژوهش توصیف منظرۀ غروب و کشف افق‌های درونی و بیرونی این شعربا توجه به حالات شاعر است. روش انجام پژوهش توصیفی است. در بخش تحلیلی پژوهش؛ با بسط افق‌های شعر، ارتباط میان تاریکی، مرگ، ناقوس، پرنده، تقدّس فضا و غروب را نشان داده می‌شود و هرکدام از وجوه پنهان و پیدای منظرۀ غروب، در ارتباط باهم تحکیم و تفهیم می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the sunset scene in Alibaba Chahi 2 posterior poetry according to Michel colott's theory The Structure of Horizon

نویسندگان [English]

  • mehran alivand 1
  • kazem dezfoilian 2
  • ghodratollah taheri 3
2 shahid beheshti university
3 shahid beheshty niversity
چکیده [English]

One of the most important branches of geographical critique is Michel Colo's theory of horizon structure. horizon It expresses the boundaries of the landscape and reflects the inner states and abstract landscapes of the individual, and in recognizing it, one must pay attention to the "hidden side" of the phenomena. Landscape in Kolo's view is a combination of reality and imagination, and for this reason, each person and each writer has his own view of the space around him. It is a geographical space in which several themes and semantic networks have been created in relation to each other to create a sunset landscape. The purpose of this study is to describe the sunset scene and discover the inner and outer horizons of this poem according to the poet's moods. The research method is descriptive. In the analytical part of the research; By expanding the horizons of the poem, the connection between darkness, death, bell, bird, the sanctity of space and sunset is shown, and each of the hidden and visible aspects of the sunset scene is consolidated and understood in relation to each other.

کلیدواژه‌ها [English]

  • contemporary poetry
  • Ali Babachahi
  • Postscript 2
  • Geographical Criticism
  • Michel Kolo
  • Theory of Horizon Structure