دوره و شماره: دوره 11، شماره 2، بهمن 1400 
تحلیل گفتمان خاطرات زنان عصر مشروطه و پهلوی

صفحه 217-245

10.30465/copl.2022.38651.3648

سیده مریم عاملی رضایی؛ مصطفی مهر آیین؛ طاهره ایشانی؛ پریسا افکار امیریون