بررسی گونه و مضمون داستان‌های رئالیسم سوسیالیستی در نشریات حزب توده ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی

10.30465/copl.2022.39519.3689

چکیده

حزب تودۀ ایران برای بیان دیدگاه‌های مورد نظر خود از گونه‌های مختلف ادبی نیز بهره گرفته‌است و ادبیات را به عنوان ابزاری برای بیان اندیشه‌های سیاسی به کار برده‌است. در میان گونه‌های ادبی، داستان ظرفیت قابل توجهی برای بیان اندیشه‌های حزبی داشت و بستری مناسب به شمار می‌آمد تا هم نویسندگان حرفه‌ای طرفدار حزب و هم تودة مردم در آن طبع‌‌آزمایی کنند. در این پژوهش با بررسی 14 نشریۀ وابسته به حزب توده، گونة داستان از منظر به کارگیری آموزه‌های رئالیسم سوسیالیستی بررسی شده‌است. بر اساس نتایج به دست آمده، مضامین به کار رفته در این داستان‌ها بیش‌تر دربارۀ فقر اقتصادی، فقر فرهنگی، ستم بر فرودستان، دعوت به اتحاد و مبارزه با ستمگران و دیگر موضوعات برخاسته از رویکرد رئالیسم سوسیالیستی است. از نظر سبکی نیز بعضی از این داستان‌ها بسیار ابتدایی و فاقد شگردهای داستانی هستند و بعضی دیگر از داستان‌ها بسیار حرفه‌ای نوشته شده است و نویسندگان با مهارت توانسته‌اند آموزه‌های حزبی را در لایه‌های زیرین متن بگنجانند. بخش دیگر آثار داستانی منتشر شده به ادبیات عامه اختصاص دارد که یکی از راهبردهای حزب توده در حوزۀ پژوهش‌های ادبی بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reviewing Genres and Themes of Socialist Realism Stories in Periodicals of Tudeh Party of Iran

نویسندگان [English]

  • mohammad reza haji aqa babaai 1
  • ghazaleh mohammadi 2
1 allameh tabatabaei university
2 M.A in Persian Literature in Allameh Tabatabaei Unversity
چکیده [English]

Tudeh Party of Iran has used different literary genres for expressing their points of view and employed literature as a mean to state political ideas. Among literary genres, story has remarkable capability and it is counted as a suitable culture which both the pro-Party authors and mass folks can test their aptitudes. Investigating 14 dependent periodicals to Tudeh Party, story genres have been reviewed through utilizing Socialist Realism instructions perspective, in this study. According to findings, the used themes are more about economic poverty, cultural poverty, injustice upon poor people, call for unity and struggle against oppressors and other subjects of Socialist Realism approach. Even from style perspective, some of these stories are too amateur and have lack of narrative technique and some of them have been written so professional that their authors have been able to skillfully fit Party’s instructions on subtexts. Another part of published stories is about Pop literature which has been one of Party’s strategies in literary studies scope

کلیدواژه‌ها [English]

  • Literary schools
  • Socialist Realism
  • Fiction
  • Periodicals of Tudeh Party of Iran