دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 24، بهار و تابستان 1397 
6. جلوۀ تحولات زبانی و قالبی در رباعی معاصر

صفحه 119-144

غلامرضا کافی؛ سیدمهدی موسوی نیا