دوره و شماره: دوره 6، شماره 4 - شماره پیاپی 20، پاییز و زمستان 1395 
4. تحلیل بینامتنی رمان آتش بدون دود و تأثیرادبیات کهن فارسی درآن

صفحه 69-94

معصومه صادقی؛ غلامحسین غلامحسین‌زاده؛ سعید بزرگ بیگدلی