دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، بهار و تابستان 1395 
2. آرمانشهر شاعران چپ‌گرای مشهد(1320 تا 1325)

صفحه 27-52

کبری نودهی؛ علی اکبر کجباف؛ مرتضی نورائی؛ هادی وکیلی


3. جستاری در بنیان‌های فکریِ نظریه‌ی ادبی هوشنگ گلشیری

صفحه 53-73

فرامرز خجسته؛ یاسر فراشاهی نژاد؛ مصطفی صدیقی


4. تشبیه تاریک: گونه‌ای از تصویر در شعر منثور معاصر

صفحه 75-100

سید امیرحسین مرتضایی؛ سید جواد مرتضایی


6. روایت‌شکنی در شعر پسامدرن فارسی

صفحه 125-150

<p>.</p>...............

نصرالله امامی؛ قدرت قاسمی پور؛ منوچهر جوکار؛ علی یاری