دوره و شماره: دوره 6، شماره 3، پاییز و زمستان 1395