بررسی اندیشۀ کمال‌گرایی Bildungsroman) ) در دو رمان نوجوان: «ماهی‌طلا» از لوکلزیو و «حتی یک دقیقه کافیست» از صالحی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور

2 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور

3 استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور

<p>.</p>....

چکیده

کمال­گرایی(Bildung) اصطلاحی آلمانی و به معنی «رمان رشد و شکل­گیری» (Formation) نوجوان است. در این گونه رمان­ها، نوجوان دوران کودکی را با تجربیاتی گوناگون پشت سرمی­گذارد و معمولاً با بحرانی روحی مواجه می­شود، سپس به بلوغ و رشد ذهنی می­رسد و از هویت و اصالت شخصیت و نیز نقشش در جهان آگاهی می­یابد. در رمان کمال­گرایانۀ «حتی یک دقیقه کافیست» از صالحی با سیرتحول شخصیتی دختر نوجوان به نام «رها» مواجهیم که در انتهای رمان به مرحله تکوین که همانا هویت گمشدۀ خویش است، دست می­یابد. در رمان نوجوانِ پُرفروش خارجی «ماهی طلا» اثر ژان لوکلزیو(متولد1940م.)، دختر نوجوان مراکشی به نام «لیلا» که در کودکی ز قبیلۀ خود دزدیده می­شود. همۀ عمردرجستجوی هویت گمشدۀ خویش است. این پژوهش به شیوۀ توصیفی ـ تحلیلی با تلفیق الگو و تفکرکمال­گرایی شخصیت رها ولیلا تلاش دارد  به این مهم دست یابد. از نتایج تحقیق برمی­آید که بسامد شخصیت­ «جستجوگر» و ماجراجو و کنجکاو در میان قهرمان دو داستان بیش از دیگر مصادیق درتکامل وتکوین شخصیت دو نوجوان مشهوداست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2
  • . . 3
  • . . 2
1 .
2 .
3 .
الف-کتاب­ها
آبرامز،ا.اچ (1387) فرهنگ توصیفی اصطلاحات ادبی، ترجمه حمید سبزیان، چاپ اول، تهران: انتشارات رهنما.
ابوالقاسمی،عباس(1390)روا­ن­شناسی کما­­­ل­گرایی، چاپ دوازدهم، تهران: انتشارات آگه.
احمدی، احمد ( 1387) روانشناسی نوجوانان و جوانان(شامل ویژگی­های زیستی …شغلی و   جنسی)، اصفهان: انتشارات مشعل.
بیابانگرد، اسماعیل (1388) روان شناسی نوجوانان(چاپ دوازدهم). تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
براهنی، رضا. ( 1362).  قصه نویسی، تهران: نشر نو، چاپ سوم.
برک، لورا(1391) روانشناسی رشد، جلد دوم، ترجمۀ یحیی سید محمدی، چاپ بیست و دوم. تهران: نشرارسباران.
برنز، دیدید. (۱۹۸۰). از حال بد به حال خوب. ترجمۀ مهدی قراچه باغی، تهران: نشر آسیم.
پراپ، ولادیمیر (1368) ریخت‌شناسی قصّه‌های پریان، ترجمة فریدون بدره‌ای، تهران: توس.
حسینی، صالح( 1375) واژه نامه ادبی، تهران: نیلوفر.
حنیف، محمد(1384) قابلیت­های نمایشی شاهنامه، تهران: سروش.
خسرونژاد، مرتضی (1387) معصومیت و تجربه درآمدی برفلسفه ادبیات کودک، چاپ دوم. تهران: نشر مرکز.
داد، سیما  (1382) فرهنگ اصطلاحات ادبی ،تهران، مروارید .
  ذبیح نیا عمرا، آسیه( 1394) جزوه درسی رمان نوجوان در ایران، تهران: دانشگاه پیام نور.
  -----------(1395) رمان نوجوان در ایران، تهران: نشر روزگار.
رفیعی، حسن.( 1382). اریکسون فرزند خود و معمار هویت. تهران: دانژه.
رهگذر، محمد رضا. (1376) وامابعد، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه هنری.
سخنور، جلال (1379):نقد ادبی معاصر، تهران: رهنما.
سیگر، لیندا (1380) خلق شخصیت های ماندگار، ترجمه عباس اکبری، تهران: سروش
شاملو، سعید(1388). مکتب ها و نظریه ها در روان شناسی شخصیت، چاپ نهم. تهران: انتشارات رشد.
شوالیه، ژان، گربران، آلن (1380) فرهنگ نمادها، ترجمة سودابه فضایلی، تهران: جیحون، جلد سوم.
صالحی، آتوسا(1389) حتی­ یک دقیقه کافی­است، تهران: کانون پرورش­فکری کودکان و نوجوانان.
فرقانی رئیسی، شهلا(1383)  شناخت مشکلات رفتاری در کودکان و نوجوانان، تهران: مؤسسه فرهنگی منادی تربیت.
فورستر، ادوارد مورگان (1384)، جنبه‌های رمان، ترجمه ابراهیم یونسی، تهران: نشر نگاه.
کادن، جی ای (1386) فرهنگ ادبیات و نقد، ترجمه کاظم فیروزمند، تهران: انتشارات شادگان.
کرین، ویلیام. (1396). نظریه­های رشد. ترجمه غلامرضا خوی­نژاد و علیرضا رجایی. تهران: رشد.
کلزیو،  ماری گوستاولو(1388) ماهی طلا، چاپ اول.ترجمۀ فرزانه شهفر، تهران: نشر افق.
مقدادی، بهرام(1378) فرهنگ اصطلاحات نقد ادبی از افلاطون تا عصر حاضر. تهران: فکر روز.
مندنی پور، شهریار(1373) ارواح شهرزاد. تهران: ققنوس.
 
میرصادقی، جمال(1376) ادبیات داستانی، تهران: انتشارات علمی.
-------------(1385) عناصرداستان، تهران: سخن.  
Freud , Sigmund . (1954), "The Unconscious On Metapsychology, Ed. James Strarchey, The Penguin Frued Library, Vol 11, London: Penguin, 1991
Marcia, J. E. (1967). “Ego Identity Status: Relationship to Change in Self-esteem, “General Maladjustment” and “Authoritarianism””. Journal of Personality, 35, 118-133
Muuss, R.E.H. (1995). Theories of Adolescence. 6th edition. U.S.A: McGraw-Hill Inc.
 
Hollender, M. H. (1978). Perfectionism, a Neglected Personality Trait. The Journal of Clinical Psychiatry, 39(5), 384
Paker N (2011). Comparison of the coping strategies, anxiety, and depression in a group of turkish spinal cord injured patients and their family caregivers in a rehabilitation center. European Journal of Physical Rehabilitation Medical, 47: 1-6
 
 
 
 
 
 
 
ب-مقالات
 
اقدسی، علی نقی. و همکاران .  (1390). بررسی رابطه سبک­های هویت با ارتباط همسالان در بین همسالان دبیرستان های شهرستان  میاندوآب. فصلنامه علوم تربیتی. س 4 ، ش 15. پاییز. صص 37- 58.
ذاکری، مختار( 1393) تحلیل مفهوم ازخود بیگانگی در رمان های نوجوان، ادب پژوهی، شمارۀ 29، صص 117- 137. 
رحمانی، حسین و همکاران(1389) ادب و بی ادبی در رمان های نوجوانان فارسی زبان، جستارهای زبانی،  صص 1- 22.
سلیمانی، محسن (1376) تعریف رمان. سروش نوجوان، ش109، ص 173.
صیاد شیرازی، مریم(1391) کمال­گرایی در کودکان و راه­کارهای مواجهه با آن، روان­شناسی: رشد مشاور مدرسه، پایگاه مجلات تخصصی نور، شماره 28. ص 59.
مدرّسی، فاطمه، عزّتی، الناز (1391) حرکت براساس داستان اسطقس سیمین دانشور از منظر نقد اساطیری، مجلّة بوستان ادب، شیراز: سال چهارم، شمارة دوم، پیاپی 12، صص 205- 220.