دوره و شماره: دوره 5، شماره 4 - شماره پیاپی 16، پاییز و زمستان 1394 
5. جلوه‌های آیرونی نمایشی در شعر احمد شاملو

صفحه 81-99

علی ضیاءالدّینی دشتخاکی؛ ابوالقاسم رادفر