حوزۀ تجربیات شاعرانۀ اخوان ثالث و نقد و بررسی زیباشناختی آن

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه جیرفت

چکیده

هدف این مقاله بررسی حوزۀ تجربیات شاعرانۀ اخوان ثالث و نقد و بررسی زیباشناختی آن است که با روش توصیفی-تحلیلی در دو حوزۀ تجربه و کارکردهای هنری آن، به این موضوع پرداخته است. حوزۀ تجربیات او به دو دستۀ تجربه‌های حسی و درونی تقسیم می‌شود. تجربیات حسی وی برخورد شاعر با پدیده‌ها و عناصر طبیعت است که محرک عاطفۀ او شده است. تجربیات درونی اخوان نیز بیان‌گر تشویش‌ها و دگرگونی‌های درونی اوست که بیشتر آنها جنبه‌ای غنایی دارد. ثبت تجربیات واحد و گسترش آن در سراسر شعر یکی از عوامل شکل‌گیری فرم ذهنی و ایجاد روایت در اشعار او محسوب ‌می‌شود. اخوان با ایجاد دخل و تصرفاتی که در تجربیات خود به‌وجود آورده، آن را به طبیعت عامه نزدیک ساخته و محملی برای حمل اندیشه‌های خود قرار داده است. وی از طریق تلفیق اندیشه و عاطفه با تجربه و ساخت نماد از تجربیات خود، موجب تعالی هنری آنها شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

 • . .
چکیده [English]

.

 1. اخوان ثالث، مهدی(1389). آخر شاهنامه، چاپ بیست و دوم، تهران: زمستان.
 2. -------------(1390). از این اوستا، چاپ هجدهم، تهران: زمستان.
 3. -------------(1357). بدعت‌ها و بدایع نیمایوشیج، چاپ سوم، تهران: توکا.
 4. -------------(1390). زمستان، چاپ بیست و هشتم، تهران: زمستان.
 5. -------------(1385). سواحلی و خوزیات، تهران: زمستان.
 6. -------------(1387). سه کتاب، چاپ چهاردهم، تهران: زمستان.
 7. اسکلتن، رابین(1375). حکایت شعر، ترجمه مهرانگیز اوحدی. مقدمه و ویرایش اصغر دادبه، تهران: میترا.
 8. انصاری، صدیقه و مریم خلیلی جهانتیغ(1392). «تجربیات شاعرانۀ سیدعلی صالحی در سه دفتر شعر او»، پژوهشنامۀ ادب غنایی دانشگاه سیستان و بلوچستان، سال یازدهم، شمارۀ بیستم، صص9-28.
 9. برت، آر. ال(1382 ). تخیل، ترجمه مسعود جعفری، چاپ دوم، تهران: مرکز.
 10. تادیه، ژان ایو(1390). نقد ادبی در قرن بیستم، ترجمه مهشید نونهالی، چاپ دوم، تهران: نیلوفر.
 11. حقوقی، محمد(1393). شعر زمان ما2، چاپ شانزدهم، تهران: نگاه.
 12. دادبه(1375). مقدمه حکایت شعر، (← اسکلتن، رابین(1375). حکایت شعر، ترجمة مهرانگیز اوحدی، مقدمه و ویرایش اصغر دادبه، تهران: میترا).
 13. دهرامی، مهدی و عمرانپور، محمدرضا(1392). «نقد و بررسی عاطفه در اشعار نیمایوشیج»، پژوهشنامه ادب غنایی دانشگاه سیستان و بلوچستان، سال یازدهم، شماره بیستم، صص65-82.
 14. دیچز، دیوید(1388). شیوه‌های نقد ادبی، ترجمه محمدتقی صدقیانی و غلامحسین یوسفی، چاپ ششم، تهران: انتشارات علمی.
 15. سپهری، سهراب(1389). هشت کتاب، تهران: شهرزاد.
 16. شفیعی کدکنی، محمدرضا(1390). با چراغ و آینه؛ در جستجوی ریشه‌های تحول شعر معاصر ایران، تهران: سخن.
 17. شمس لنگرودی(1370). تاریخ تحلیلی شعر نو، تهران: مرکز.
 18. شمیسا، سیروس(1388). راهنمای ادبیات معاصر، چاپ دوم، تهران: میترا.
 19. طاهری، قدرت‌الله(1387). «اصالت تجربه در غزل‌های سنایی»، فصلنامه پژوهش‌های ادبی، سال6، شماره 22، صص81-99.
 20. فرخزاد، فروغ(1384). دیوان فروغ فرخزاد، تهران: مجید.
 21. عمران‌پور، محمدرضا و مهدی دهرامی(1392). «مقایسه چگونگی انعکاس ادبیات تعلیمی در اشعار نو و سنتی»، پژوهشنامه ادبیات تعلیمی، سال پنجم، شماره هجدهم، صص103-122.
 22. کاخی، مرتضی(1379). باغ بی‌برگی، تهران: زمستان.
 23. نیما یوشیج(1385). درباره شعر و شاعری(از مجموعه آثار نیمایوشیج)، به کوشش سیروس طاهباز، چاپ سوم، تهران: نگاه.