دوره و شماره: دوره 3، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 1-113 
عناصر داستان در رمان عشق سال‌های جنگ

صفحه 59-73

.

سهیلا موسوی سیرجانی؛ ایران خوش‌چهره