دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-152 
2. بررسی و تحلیل شکواییة اجتماعی در شعر معاصر

صفحه 31-53

علی‌اصغر بابا‌صفری؛ نوشین طالب‌زاده


4. نگاهی گذرا به جلوه‌های سوررئالیستی هشت ‌کتاب

صفحه 77-95

عبدالله حسن‌زاده میر‌علی؛ محمد‌رضا عبدی