بررسی و تحلیل شکواییة اجتماعی در شعر معاصر

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زبان وادبیات فارسی، دانشگاه اصفهان (نویسندة مسئول)

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شیراز Nooshin-

چکیده

ادبیات غنایی گسترده‌ترین بخش آثار ادبی را دربر می‌گیرد و گونه‌های متعددی را در خود جای داده است، یکی از این ‌گونه‌‌ها «شکواییه» است. تمایل به شکواییه در هر انسانی به‌ صورت غریزی وجود دارد و شاعران، که حساس‌‌تر از دیگر مردم‌اند و با دید ظریف‌‌تری مسائل را می‌‌نگرند، با زبانی متفاوت به بیان این نوع ادبی می‌‌پردازند. در همة ادوار شعر فارسی شکواییه وجود دارد، اما در شعر معاصر نوع نگرش و نحوة پرداختن به آن تغییر می‌‌کند و با توجه به شعر امروز زبان آن ساده‌‌تر می‌‌شود. این موضوع تحت پنج عنوان شکواییه‌‌های شخصی، سیاسی، فلسفی، عرفانی، و اجتماعی در آثار شاعران دیده می‌‌شود که در این مقاله به‌ علت اهمیت دوران معاصر و زبان اجتماعی‌پرداز شاعران این دوران، به بررسی و تحلیل شکواییه‌‌های اجتماعی در شعر پانزده تن از برجستگان شعر معاصر بر اساس ترتیب تاریخی پرداخته می‌شود که بعضی به‌ صورت کلاسیک و برخی از آنان به سبک نیمایی شعر سروده‌‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study and Analysis of Social Complaint in Contemporary Poetry

نویسندگان [English]

  • Ali Asghar Babasafari 1
  • Nooshin Talebzade 2
1 Associate Professor Persian Language and Literature Dept., Isfahan University
2 Ph.D Student Persian Language and Literature, Shiraz University
چکیده [English]

Lyrical literature includes a vast majority of literary works and among them is Complaint. All humans are inclined to complain by instincts. As more sensitive ones in the society, poets view all things with a more delicate look. Hence, they express this literary genre with a different language. Complaint has always been a part of Persian literature. The contemporary poetry has adopted a new approach towards complaint which is expressed in a simpler language. Complaints may be found in five trends in the poets' works: personal, political, philosophical, mystical, and social complaints. Considering the contemporary era and significance of the poets’ social language, the present research tries to study and analyze social complaints in 15contemporary important poets in a historical order. Among these poets, some have composed their poems in classic style and some others have composed poems in modern style.

کلیدواژه‌ها [English]

  • poetry
  • lyrical literature
  • contemporary literature
  • social complaint