وحدت و انسجام در شعر شفیعی ‌کدکنی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه لرستان (نویسندة مسئول)

2 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دزفول

چکیده

با مطالعه و بررسی اشعار شفیعی‌‌ کدکنی می‌‌توان اصول و ارکان زیباشناسی شعر او را شناخت؛ اصول و ارکانی که مایۀ قوام زیبایی در شعر و جذابیت آن برای مخاطب می‌‌شود.
اصل «وحدت» در زیباشناسی شعر شفیعی‌‌ کدکنی مهم‌‌ترین رکن است. به‌ بیان ‌دیگر، رشته‌‌هایی مرئی و نامرئی در لفظ و معنی اجزای سخن شفیعی را به هم پیوند زده و به آن‌ها پیکره‌‌ای واحد داده است و همین نکته باعث جذابیت و تأثیرگذاری بیش‌تر آن در مخاطب شده است.
انسجام در شعر وقتی حس می‌شود که میان اجزای آن شعر نوعی وحدت و در عین‌ حال تنوع وجود داشته باشد. وحدت سبب هماهنگی بین اجزای سخن می‌شود و مایۀ هم‌بستگی و ماندگاری آن. شعری که مضمون و لفظ آن وحدت داشته باشد احساس زیبایی بیش‌تری برمی‌انگیزد. در این مقاله، اصل وحدت و عناصر مؤثر در ساخت آن همچون: وحدت مضمون، هماهنگی اجزا، تحول و سیر تدریجی، تناسب، و تکرار بررسی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Unity and Coherence in Shafi'i Kadkani's Poetry

نویسندگان [English]

  • Ghasem Sahraei 1
  • Shahab Golshani 2
1 M.A. in Persian Language and Literature, Azad Islamic University
2 M.A. in Persian Language and Literature, Azad Islamic University
چکیده [English]

Studying Kadkani's poetry, one may find aesthetic principles of his poetry. Such principles confer beauty to the poems and make them attractive for the audience.
In the aesthetics of Kadkani's poetry, the principle of "unity" enjoys an important status, and it is the most important feature of the beauty of his poems. In other words, there are visible and invisible threads at the level of words and senses which link parts of his poems and lend them a united body; and this very point makes them more attractive and influential for the audience.
Coherence in the poetry may be felt when there are some sort of unity and at the same time diversity among parts of the same poem.
Unity brings all parts of the same poem into harmony and correlation and makes it permanent. If there is unity between words and content of a poem, that poem will make the audience to feel more beauty. In the present article, the principle of unity (as the most important aesthetic feature of Kadkani's poetry) and the elements leading to unity and coherence in his poetry (such as unity of content, harmony among parts of a poem, gradual development, appropriateness, and repetition) will be discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shafi'i Kadkani
  • Unity
  • coherence
  • contemporary Persian poetry