دوره و شماره: دوره 3، شماره 3، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-153 
5. رویکردی به مدرنیته در شعر منوچهر آتشی

صفحه 103-123

.

محمدامیر مشهدی؛ یعقوب فولادی؛ خلیل نیکخواه