بررسی مؤلفه‌های مدرنیسم داستانی در ساختار پیرنگ رمان پوتین‌گِلی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

دکترای زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبایی

.

چکیده

گرایش به نوشتن داستان‌های روان‌شناختی، یکی از اصلی‌ترین جریان‌ها در داستان‌نویسی مدرن محسوب می‌شود. نویسنده با استفاده از شگردهایی می‌کوشد تا با واکاوی درون شخصیت/ شخصیت‌های داستان، زندگی روحی آنان را فرا‌‌نماید. در میان داستان‌نویسان زن ایرانی، منصوره حسینی اولین نویسنده‌ای است که به خلق داستانی با شیوه‌ای نزدیک به جریان سیال ذهن پرداخته است. پوتین‌‌گلی تنها اثر داستانی منصوره حسینی، نقاش و نویسندة تازه درگذشته است که تا به امروز کمتر توجهی به ‌آن نشده است. در این مقاله نویسنده کوشیده است تا پیرنگ این داستان را از لحاظ ساختاری بررسی کند و مؤلفه‌های مدرن آن را با توجه به نمونه‌هایی که در متن وجود دارد، تبیین نماید. بر اساس این بررسی می‌توان گفت منصوره حسینی با بهره‌گیری از شیوة روایت تک‌گویی درونی به سیاق جریان سیال ذهن و نقب زدن به ذهنیات شخصیت اصلی داستان، موفق به خلق داستانی مدرن با گرایش روان‌شناختی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Elements of Modernism in Fictions: A Case Study of Plot Structure in the Novel Muddy Boot

نویسنده [English]

  • Masoomeh Mahmoudi
Ph.D in Persian Language and Literature, Allameh Tabataba’i University
چکیده [English]

The tendency towards writing psychological stories is considered as the most important flow in the modern story writing. In this storytelling style, the author attempts to delve into mind of the character/ s to find out more about their spiritual life. Amongst the female Iranian authors, Mansoureh Hosseini is the first one who has created stories using a style close to the stream of consciousness. Muddy Boot is the only story of this newly deceased author and painter which has not been studied at all.
This paper tries to make a structural analysis of the plot of this story and illustrate its modern features given the samples taken from the text. It is concluded that Mansoureh Hosseini had been able to create a modern story with psychological tendency through the use of inner monologues and burrowing the things that go on in the mind of the main character.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modern story
  • plot
  • Mansoureh Hosseini
  • Muddy Boot
منابع
ابرمز، می یر هوارد (1384). فرهنگ توصیفی اصطلاحات ادبی انگلیسی‌‌ـ‌‌فارسی. ترجمة سعید سبزیان مرادآبادی. تهران: رهنما.
احمدی، بابک (1377). معمای مدرنیته. تهران: نشر مرکز.
اخلاقی، اکبر(1382). تحلیل ساخت روایی مثنوی مولوی. پایان‌نامه دکتری زبان و ادبیات، دانشگاه اصفهان.
اسحاقیان، جواد (1382). از خشم و هیاهو تا سمفونی مردگان. تهران: هیلا.
امیری خورهه، نسرین (1349). شاید خدا بخواند. تهران: انتشارات کهنمویی زاده.
باربیه، موریس (1383). مدرنیتة سیاسی. ترجمة عبدالوهاب احمدی، تهران: آگه.
بناکار، مینو (1350). غم به دوشان. تهران: انتشارات ابن سینا.
بهرامی، میهن (1340). زنبق ناچین. تهران: بنگاه مطبوعاتی علی‌‌شاه.
بیات، حسین (1387). داستان‌‌نویسی جریان سیال ذهن. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
بی‌‌نیاز،  فتح‌‌الله (1388). داستان‌‌نویسی و روایت‌‌شناسی. تهران: انتشارات افراز.
پاینده، حسین (1389). داستان کوتاه در ایران (داستان‌‌های مدرن). تهران: انتشارات نیلوفر.
پروانه، خاطره (1342).  لالایی زندگی. تهران: انتشارات امیرکبیر.
--------- (1343). کرشمه ساقی. تهران: انتشارات امیر کبیر.
توللی، مهین (1338). سنجاق مروارید. شیراز: چاپ موسوی.
تسلیمی، علی (1383). گزاره هایی در ادبیات معاصر (داستان). تهران: انتشارات اختران.
حسینی، منصوره (1384). پوتین‌‌گلی. تهران: انتشارات عطایی.
دانشور، سیمین (1327). آتش خاموش. تهران: کتاب فروشی علمی.
---------- (1340). شهری چون بهشت. تهران: شرکت سهامی انتشارات خوارزمی.
---------- (1348). سووشون. تهران: انتشارات خوارزمی.
دستغیب، عبدالعلی (1383). کالبد شکافی رمان. تهران: سوره مهر.
ریمون‌کنان، شلومیت (1387). روایت داستانی بوطیقای معاصر. ترجمة ابوالفضل حری. تهران: نشر نیلوفر.
سیدحسینی، رضا (1376). مکتب‌‌های ادبی. تهران: مؤسسه انتشارات نگاه.
فکوهی، ناصر (1381). تاریخ اندیشه و نظریه‌های انسان شناسی. تهران: نشر نی.
کادن، جی ای (1380). فرهنگ ادبیات و نقد. ترجمة کاظم  فیروزمند. تهران: نشر شادگان.
کالر، جاناتان (1385). نظریه ادبی. ترجمة فرزانه طاهری. تهران: نشر مرکز.
گلبو، فریده (1343). جاده کور. تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات امیرکبیر.
گلشیری، هوشنگ (1380). باغ در باغ، ج2. تهران: نیلوفر.
میرصادقی، جمال (1380). عناصر داستان. تهران: انتشارات سخن.
------------  و میمنت (ذوالقدر) میرصادقی (1377). واژه‌‌نامه هنر داستان‌‌نویسی. تهران: کتاب مهناز.
میرعابدینی، حسن (1380). صد سال داستان‌‌نویسی ایران، (3ج در 2 مجلد). تهران: نشر چشمه.
نبوی، مهوش (1349). ژرفای غم. تهران: انتشارات فرمه.
هانیول، آرتور (1383). «طرح در رمان»، مدرنیسم و پسامدرنیسم در رمان، گزینش و ترجمة حسین پاینده. تهران: نشر روزنگار.
هاثورن، جرمی (1378). «نمود رئالیسم و مدرنیسم»، ترجمة جلیل جعفری یزدی، ماهنامه ادبیات داستانی. س 7، ش 50، صص: 20-22.
هاجری، حسین (1381). «نمود مدرنیسم در رمان فارسی»، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی (تبریز)، زمستان 1381، ش 5، ص:143-167.
 
Pop , Kenneth s. & singer, jeromel (1978). The stream of human Experience. New York: plenum