نگاهی گذرا به جلوه‌های سوررئالیستی هشت ‌کتاب

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه سمنان

2 کارشناس ارشد ادبیات مقاومت، دانشگاه سمنان (نویسندة مسئول)

چکیده

سهراب سپهری از‌ جمله شاعران نو‌پرداز معاصر است که توانسته است در کنار نیما، پدر شعر نو، و دیگر بزرگان شعر نیمایی همانند شاملو، فروغ فرخزاد، و اخوان ثالث بر فراز قله‌های شعر نو قد علم کند.
سروده‌های سپهری به‌ علت آشنایی او با ادبیات و مکاتب غربی و همچنین علاقه و آشنایی با عرفان شرقی دارای رنگ و بو و سبکی یگانه است. توجه ویژه به عناصر طبیعی و نسبت‌دادن امور غیر عادی به اشیای عادی و گام‌نهادن در فراواقعیت در سراسر منظومه‌های او جاری و ساری است. رویکرد ذهنی و اشراقی سپهری باعث ورود او به تصورناپذیرها شده و شعر او را مملو از جلوه‌های سوررئالیستی کرده است. این مقاله در پی آن است که با معرفی جلوه‌های سوررئالیستی در آثار سپهری چگونگی تأثیر‌پذیری سپهری از فلسفة یونگ و مکتب سوررئالیسم را بررسی کند و از این رهگذر به شناخت تازه‌ای از اشعار او دست یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Look at Surrealistic Expressions in Sohrab Sepehri Works

نویسندگان [English]

  • Abdollah Hasanzadeh Mirali 1
  • Mohammad Reza Abdi 2
1 Assistant Professor, Semnan University
2 M.A. Student in Persian Literatuare, Semnan University
چکیده [English]

Sohrab Sepehri was one of the contemporary new stylist poets. He had managed to reach at the peaks of the modern poetry along with Nima (the founder of Persian modern poetry) and other great figures of modern Persian poetry such as Shamlu, Forough, and Akhavan Thalith.
Sohrab Sepehri was familiar with the western literature and literary schools; also, he was interested in the eastern mysticism. For this reason, his poems are of a unique taint and composed in a unique manner. Special attention paid to natural elements, attributing extraordinary to the ordinary, and going into surreal may be seen throughout his works. Sepehri's mental and Illuminationist approach has helped him to enter the unthinkable and made his poetry full of surrealist expressions. Showing surrealist expressions in Sepehri's works, the present article tries to study the way Sepehri has been influenced by Jung philosophy and Surrealism so that, in this way, a new knowledge of his poetry may be acquired.

کلیدواژه‌ها [English]

  • surrealism
  • spiritual autonomy
  • dream