بیان‌های مختلف هنری در صور خیال در شعر مهاجرت افغانستان

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه کابل، گروه زبان و ادبیات فارسیِ دری

چکیده

کاربرد گستردۀ تشبیه و استعاره از ویژگی‌های ممتاز شعر مهاجرت افغانستان است. در این بررسی استعاره در شکل اصلی آن، یعنی تشبیه، در‌‌آمده است. بدین‌ترتیب دو بخش بزرگ مشبه و مشبه‌‌به موضوع‌بندی شده و بر اساس فراوانی در اولویت قرار گرفته است. مشبه‌‌ها به چهار دستۀ بزرگ وصف یار و دل‌سپردگی، طبیعت، وصف شعر، و سایر مفاهیم تقسیم می‌شود. بر اساس مشبه‌‌ها دیدگاه شاعران مهاجر افغانستان انفسی و درون‌گراست؛ جهانی محزون و تاریک که ریشه در جنگ، اخلاق ناپسند، گناه، درد، و فقر دارد. اما در عین‌ حال آرزومندی و امیدورزی در جای‌جای این اشعار موج می‌‌زند. مشبه‌‌به‌‌ها به ‌ترتیب به بخش‌های طبیعت، تشخیص، حال و هوا، تقابل، بزم، جنگ، شعر، مذهب، و سایر مفاهیم تقسیم می‌شود. شاعران در این بخش عناصر طبیعت را، که از بیش‌ترین فراوانی برخوردار است، از سنت وام گرفته‌‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Various Artistic Expression of Imaginary Forms in the Afghan Immigration Poetry

نویسنده [English]

  • Golnesa Mohammadi
Ph.D Student, Persian Language and Literature, Allamah Tabatabai University
چکیده [English]

Extensive uses made of simile and metaphor are among striking features of the Afghan poetry in immigration. In the present study, metaphor has changed into its main form which is simile. Thus, the study has been organized in two main parts (tenor: the thing which is likened and vehicle: that unto which a thing is likened) and they have been prioritized according to their frequency. Vehicles are divided into four major categories: description of the beloved as well as love, nature, description of the poem, and other concepts. According to the tenors used by them, Afghan poets are internalist. They live in a sorrowful and dark world which has its roots in war, undesired moral codes, sin, suffering, and poverty. At the same time, however, their poems are full of wishes and hopes. Vehicles are, in turn, divided into nature, personification, mood, opposition, feast, war, poetry, religion, and other concepts. In this concern, poets have borrowed elements of nature (which are the most frequent ones) from the literary tradition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Afghan poetry in immigration
  • simile
  • metaphor
  • tenor
  • vehicle
  • description of the beloved
  • Nature