عناصر داستان در رمان عشق سال‌های جنگ

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب (نویسندۀ مسئول)

2 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب

.

چکیده

داستان از قدیمی‌ترین قالب‌های هنری است که تعاریف و معانی خاصی از آن ارائه شده است و پیشینۀ بسیار کهنی دارد. یکی از موضوع‌های مهم در ادبیات داستانی، جنگ است. نویسندگان بسیاری آثار خود را با توجه به جنگ و مسائل خاص آن خلق کرده‌اند. حسین فتاحی ازجمله رمان‌نویسان امروز ایران است که آثاری مرتبط با جنگ دارد.
در این مقاله سعی شده است ضمن بررسی رمان عشق سال‌های جنگ، عناصر داستان در آن شناسایی و ابعاد گوناگون آن به روش کاملاً ساختاری و علمی تحلیل شود. نویسندۀ رمان با درک واقعی مسئلۀ جنگ، سختی‌های آن روز‌ها را بازمی‌تاباند. شهرت فتاحی مرهون رمان‌های جنگی او است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Elements of the Novel Love in the War Years

نویسندگان [English]

  • Soheila Mousavi Sirjani 1
  • Iran Khosh chehreh 2
1 Assistant Professor of Persian Language and Literature, Islamic Azad University South Tehran Branch (Corresponding Author)
2 M.A. in Persian Language and Literature, Islamic Azad University South Tehran Branch
چکیده [English]

Story is one of the oldest forms of art with an ancient history and many specific
definitions and meanings. One of the most important topics in fiction is war. Many
writers have created their works with regard to war and its particular issues. Hussein
Fattahi is one of the contemporary Iranian novelists who has some war-related works.
Accordingly, in this paper, an attempt has been made to identify the elements of the
novel Love in the War Years and to analyze its different dimensions in a structural and
scientific manner. Having really understood the issue of the war, the writer reflects the
vicissitudes of those days. Fattahi owes his reputation to his war novels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fiction
  • War Literature
  • Hussein Fattahi
  • Story Elements
  • Novel. 
کتابنامه
آرین‌پور، یحیی (1350). از صبا تا نیما، ج دوم، تهران: زوار.
آژند، یعقوب (1374). «عناصر داستان»، ماهنامۀ ادبیات داستانی، ش 34، ص 10.
ایرانی، ناصر (1364). داستان، تعاریف، ابزارها و عناصر، تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.
پارسی‌نژاد، کامران (1384). جنگی داشتیم، داستانی داشتیم، تهران: صریر.
حنیف، محسن (1388). کندوکاوی پیرامون ادبیات داستانی جنگ و دفاع مقدس، تهران: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس.
خمسه‌ای، آرزو (1374). «عشق آن سال‌ها، قصۀ این سال‌ها»، ادبیات داستانی، ش 33، ص 61.
داد، سیما (1371). فرهنگ اصطلاحات ادبی، تهران: مروارید.
درودیان، زهرا (1374). «نگاهی به عشق سال‌های جنگ» ، ادبیات داستانی، ش 33، ص 59.
سنگری، محمدرضا (1389). ادبیات دفاع مقدس، تهران: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس.
شمیسا، سیروس (1374). انواع ادبی، تهران: فردوس.
عابدی، داریوش (1375). پلی به‌سوی داستان‌نویسی، تهران: مدرسه.
فرزاد، عبدالحسین (1376). دربارۀ نقد ادبی، تهران: قطره.
فروغی جهرمی، محمدقاسم (1389). مقوله‌ها و مقاله‌ها، تهران: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس.
فتاحی، حسین (1373). عشق سال‌های جنگ، تهران: قدیانی.
میرصادقی، جمال (1376). ادبیات داستانی، تهران: چاپخانۀ بهمن.
میرصادقی، جمال (1379). عناصر داستان، تهران: سخن.
میرعابدینی، حسن (1377). صد سال داستان‌نویسی ایران، ج سوم. تهران: چشمه.