هرمنوتیک جدید و تعیینِ معیارهایی در تأویلِ شعر معاصر

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور (نویسندۀ مسئول)

2 استاد ادبیات فارسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

.

چکیده

ماهیت فهم، داوری میان دریافت‌‌های گوناگون از پدیده‌‌ها و میزانِ اعتبارِ آن دریافت‌‌ها، اکنون به یکی از مباحث مرکزی در فلسفۀ معاصر تبدیل شده است. بررسی رویکردها و اندیشه‌‌های هرمنوتیکیِ مدرن، تنوع بی‌‌سابقه‌ای را در زمینۀ مسائل مربوط به تأویل متن نشان می‌دهد. در این پژوهش سعی شده است با نگاهی کوتاه به رویکردهای هرمنوتیکی جدید، نیک و بد اندیشه‌‌های تأویلی تازه در تأویل شعر معاصر به محک نقد آزموده و معیارهایی برای انجام و ارزیابیِ تأویل پیشنهاد شود. بدون تعیین چنین معیارهایی به‌صورت دقیق نمی‌توان عوامل ترجیح یک تأویل بر تأویل‌های دیگر را نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

New Hermeneutics and Setting Criteria for the Interpretation of Contemporary Poetry

نویسندگان [English]

  • Siavash Jafari 1
  • Taqi Poornamdarian 2
1 Assistant Professor, Department of Persian Literature, Payame Noor University
2 Professor, Department of Persian Literature, Institute for Humanities and Cultural Studies
چکیده [English]

The nature of understanding, judging various interpretations of phenomena, and the
extent of validity of these interpretations has turned to a core issue in contemporary
philosophy. The study of modern hermeneutic approaches and ideas shows an
unprecedented variety in issues related to the interpretation of the text. The present
study is an attempt to have a brief look at the new hermeneutic approaches, to review
true and false in modern interpretive ideas of the contemporary poetry, and to suggest
some criteria for evaluating interpretations. Without setting such criteria, the factors
affecting priority of one interpretation over another cannot be exactly determined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hermeneutics
  • New Poetry
  • Criteria
  • Interpretation Validity. 
کتابنامه
آتشی، منوچهر (1382). نیما را باز هم بخوانیم: خیال روزهای روشن، چاپ یکم، تهران: انتشارات آمیتیس.
راسل، برتراند (1384). «چگونه از عقاید احمقانه بپرهیزیم»، ترجمۀ ابراهیم اسکافی، روزنامۀ آفتاب (29 بهمن)، کد مطلب: 41495. http://www.aftabnews.ir/vdccp0q0.2bqso8laa2.html
حمیدیان، سعید (1383). داستان دگردیسی، روند دگرگونی‌‌های شعر نیما یوشیج، چاپ دوم، تهران: انتشارات نیلوفر.
پورنامداریان، تقی (1381آ). خانه‌ام ابری است، چاپ دوم، تهران: انتشارات سروش.
پورنامداریان، تقی (1381ب). سفر در مه، تهران: مؤسسۀ انتشارات نگاه.
رؤیایی، یدالله (1386). عبارت از چیست، از سکوی سرخ 2، گردآوری و تنظیم: محمدحسین مدل، چاپ یکم، تهران: نشر آهنگ دیگر.
سپهری، سهراب (1389). هشت کتاب، چاپ یکم، تهران: انتشارات امیدوار.
سوکال، آلن و بریکمون، ژان (1387). چرندیات پست‌مدرن، ترجمۀ عرفان ثابتی، چاپ دوم، تهران: انتشارات ققنوس.
شاملو، احمد (1384). مجموعه آثار، دفتر یکم: شعرها، چاپ ششم، تهران: انتشارات نگاه.
کانت، ایمانوئل (1382). «در پاسخ به پرسشِ روشن‌نگری چیست»، ترجمۀ سیروس آرین‌پور، از کتابِ متن‌‌هایی برگزیده از مدرنیسم تا پست‌مدرنیسم، لارنس کهون، با ویرایش عبدالکریم رشیدیان، تهران: نشر نی.
فلکی، محمود (1373). نگاهی به نیما، نقد شعر، چاپ یکم، تهران: انتشارات مروارید.
ماهرویان، هوشنگ (1378). «خوانشِ ری ‌‌را»، مجلۀ فرهنگ توسعه، سال هشتم، ش 39 و 40 و 41، ص 127 - 132.
نیما یوشیج (1346). نیما یوشیج، زندگی و آثار او (مجموعه اشعار)، به‌کوشش ابوالقاسم جنتی عطایی، چاپ دوم، تهران: انتشارات صفی‌‌علی‌‌شاه.
نیما یوشیج (1383). مجموعۀ کامل اشعار، به‌کوشش سیروس طاهباز، چاپ ششم، تهران: انتشارات نگاه.