دوره و شماره: دوره 7، شماره 3 - شماره پیاپی 23، پاییز و زمستان 1396 
3. تحلیل وضعیت داستانگزاری ودرون‌مایه‌های آن درسفرنامه‌های خارجی عصرقاجار

صفحه 1-18

محمدعلی شکاریان؛ طاهره صادقی تحصیلی؛ علی نوری؛ محمدرضا حسنی جلیلیان


4. قابلیت دراماتیک شعر کتیبه اخوان ثالث

صفحه 19-41

فرزانه سادات علوی زاده؛ امید وحدانی فر


5. نشانه‌های سبک زنانه در ادبیات داستانی معاصر

صفحه 93-124

خوشقدم یونسی؛ رحمان مشتاق مهر؛ ناصر علیزاده