نشانه‌های سبک زنانه در ادبیات داستانی معاصر

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان وادبیات فارسی دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان

2 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

3 مدیرگروه رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان

چکیده

توجه به تفاوت‌های زبانی زنان و مردان، از اواخر دهۀ 60 میلادی، در کشورهای غربی ودر نتیجهْ یافته‌های پژوهشگران جامعه‌شناسی زبان و فعالیت‌های آزادی‌خواهانۀ فمنیست-هاصورت گرفت. بسیاری از پژوهشگران و صاحب نظران، بر این باورند که زنان به‌خاطر خلق‌‌‌‌وخو و روحیات متفاوت، دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به جهان دارند؛ از این رو معتقدند که کاربردهای زبانی و شیوه نویسنگی آنان متفاوت است. در این پژوهش، به‌ روش آماری توصیفی-تحلیلی و برپایۀ دیدگاه‌های برخی پژوهشگران، از جمله دیدگاه «سارا میلز» در کتاب سبک‌شناسی فمنیستی و نظریات پژوهشگران زبان‌‌‌‌‌شناسی اجتماعی، برای کشف نشانه‌های سبک زنانه در نویسندگی، هشت رمان شامل چهار رمان زن نوشت و چهار رمان مردنوشت در لایۀ زبانی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که از شاخص‌های کاوش شده در حوزۀ زبانی، رمانهای زنان در هیچکدام از این شاخص‌ها، از نظر بسامد یکسان نیستند وگاهی این ویژگی‌ها در رمانهای نویسندگان مرد برجسته‌‌‌‌‌‌‌تر از رمان‌های نویسندگان زن است. بنابر‌‌ نتایج حاصل از این پژوهش نشانه‌های سک زنانه در لایۀزبانی (واژگانی و نحوی) قابل اثبات نیست وبهتر است این نشانه ها در شیوه های روایت از جمله زاویه دید،شخصیت پردازی ، لحن،صحنه و...جست وجو شود.

تازه های تحقیق

.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

 • . . 1
 • . . 2
 • . . 3
1 .
2 .
3 .
چکیده [English]

.

 1. احمدی، فرشته (1391). پری‌فراموشی، چاپ سوم، تهران: ققنوس.
 2. ارسطویی، شیوا (1393). خوف، چاپ دوم، تهران: روزنه.
 3. اسحاقیان، جواد (1385). درنگی بر سرگردانیهای شهرزاد مدرن، سیمین دانشور، تهران: گل‌آذین.
 4. اوگریدی، ویلیام (1394). درآمدی بر زبانشناسی معاصر، ترجمۀ علی درزی، تهران: سمت.
 5. آستین، جین(1388).غرور وتعصب، ترجمۀ سوسن اردکانی،چاپ اول ،تهران :نگارستان کتاب.
 6. پارسی‌پور، شهرنوش (1368). طوبی و معنای شب، چاپ دوم، تهران: اسپرک.
 7. ترقی، گلی (1393).اتفاق، چاپ دوم، تهران: نیلوفر.
 8. چهلتن، امیرحسین ( 1382 ).مهرگیاه ،چاپ دوم،تهران:نگاه.
 9. حسینی، مریم (1384). روایت زنانه در داستان‌نویسی زنانه، کتاب ماه ادبیات و فلسفه، ش 43، صص 101-94. مجلۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران.
 10. زرافا، مشیل(1386).جامعه‌شناسی‌ادبیات داستانی، ترجمۀ نسرین پروینی، تهران: سخن.
 11. سناپور، حسین (1394). سپیدتر از استخوان، چاپ اول، تهران: چشمه.
 12. سوکال، آلن و ژان بریکمون(1394). ترجمه عرفان ثابتی،چاپ چهارم،تهران:ققنوس
 13. ضیمران، محمد(1392). ژاک دریدا و متافیزیک حضور، چاپ دوم، تهران: هرمس
 14. طاهری،قدرت الله(1388).زبان ونوشتار زنانه؛توهم یا واقعیت،فصلنامه زبان وادب پارسی،ش42،زمستان، صص88-107
 15. فتوحی، محمود (1391). سبک‌شناسی، نظریه‌ها،رویکردها وروش‌ها، چاپ اول، تهران: سخن.
 16. قاسمی، رضا (1391). همنوایی شبانۀ ارکستر چوبها، چاپ یازدهم، تهران: نیلوفر.
 17. مایلز، رزالیند (1380). زنان و رمان، ترجمۀ علی آذرنگ، تهران: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان.
 18. محمودی بختیاری، بهروز و مریم دهقانی (1392). رابطۀ زبان و جنسیت در رمان معاصر فارسی، نشریۀ زن در فرهنگ و هنر، دورۀ 5، شمارۀ 4، زمستان، صص 543-556.
 19. مخملباف، محسن (1365).باغ بلور، چاپ اول، تهران: برگ.
 20. مصطفوی، شمس الملوک و سمیه علمدار(1391). لیندا ناکلین و نقد مفهوم سبک هنری متمایز زنانه، فصلنامۀ کیمیای هنر، سال اول، ش6، زمستان، صص72-64.
 21. مقدادی، بهرام (1393).دانشنامه نظریه ونقد ادبی از افلاطون  تا به امروز،  جاپ اول، تهران:چشمه.
 22. مدرسی، یحیی (1386). درآمدی بر جامعه‌شناسی زبان، تهران، موسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
 23. نجم‌عراقی، منیژه (1382). زن و ادبیات، سلسله پژوهشهای نظری دربارۀ مسائل زنان، تهران: چشمه.
 24. نیک منش،مهدی ومنا برجی خانی(1392).تجلی نوشتار زنانه در کتاب دا،دوفصلنامه علمی -پژوهشی زبان پژوهی،دوره4،شماره8صص230-251
 25. ولیزاده، وحید (1387).جنسیت در آثار رمان‌نویسان زن ایرانی، فصلنامۀ نقدادبی، سال اول، ش 1، صص 224-191.
 26. یول، جورج (1385). بررسی زبان، ترجمۀ علی بهرامی، چاپ اول، تهران: سمت.
 27. نیکوبخت و همکاران،(۱۳۹۱).روند تکوین سبک زنانه درآثار زویا یل بر پایه سبک شناسی فمنیستی، فصلنامه نقد ادبی،س۵،ش.
  1. Fairclough, N. (1989). Language and power. Pearson Education.
  2. Labov, W. (1991). Sociolinguistic patterns (No. 4). University of Pennsylvania Press
  3. Lakoff, R. T. (2004). Language and Woman''''''''''''''''''''''''''''''''s Place: Text and Commentaries. Oxford University Press
  4. Mills, S. (1995). Feminist stylistics. London: Routledge.