دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-162 
1. تأملی در زبان قصاید اخوان ثالث

صفحه 1-23

حجت‌الله بهمنی مطلق؛ تقی پورنامداریان


2. بررسی و تأویل چند نماد در شعر معاصر

صفحه 25-48

تقی پورنامداریان؛ ابوالقاسم رادفر؛ جلیل شاکری


3. اسطوره در شعر حمید مصدق

صفحه 49-64

عبدالله حسن‌زاده میر‌علی؛ سیده‌هاجر حسینی کلبادی


5. بررسی و تحلیل موضوعات وصفی کلیدر

صفحه 89-111

ملیحه کریمی‌پناه؛ ابوالقاسم رادفر