اسطوره در شعر حمید مصدق

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه سمنان (نویسندة مسئول)

2 دانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات مقاومت، دانشگاه سمنان

چکیده

وجود اساطیر در شعر شاعران ایرانی، با توجه به تاریخ و فرهنگ کهن این سرزمین، تازگی ندارد. زبان نمادینِ شعر شاعران معاصر، کارایی اساطیر در غنی‌کردن این زبان، آشنایی شاعران با شعر و اساطیر ملل دیگر، و کارکردهای اجتماعی و سیاسی شعر سبب شد تا اساطیر به‌وفور در اشعار شاعران معاصر به‌کار رود.
حمید مصدق نیز با توجه به شرایط روز جامعه و زبان نمادین سروده‌هایش هرچند رویکردی گسترده به اساطیر دارد، اما این رویکرد در همۀ موارد عمیق نیست و گاه فقط نام‌ها و نمادهای اساطیری در سطح زبانی شعر وی به‌کار رفته‌اند.
اساطیر حماسی، اسطورة عشق، و اساطیر سایر ملل در شعر او ماهیت رمزی یافته‌اند و اساطیر عرفانی سطحی به‌کار رفته‌اند. در هریک از اسطوره‌های مورد بحث، با توجه به شاهد مثال، نشان داده شده است که این اساطیر در شعر وی با چه رمز یا رمزهایی به‌کار رفته‌اند و چقدر با نماد اولیۀ خود مطابقت دارند. با بررسی در اشعار مصدق می‌توان دریافت در اشعار وی، که غالباً عاشقانه و وطنی‌اند، اساطیر حماسی و قومی و اسطورۀ عشق سهم بیش‌تری دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Myth in Hamid Mosadegh's Poems

نویسندگان [English]

  • Abdollah Hassanzade Mirali 1
  • Seyyede Hajar Hosseini Kolbadi 2
1 Assistant Professor at Semnan University, hasanzadeh
2 M.A. Student at Semnan University, hajar
چکیده [English]

Considering the ancient culture and history of this land, the existence of myth in Iranian poetry is not new. The use of symbols and myths to enrich language, political and social efficiency of poem, acquaintance with poems and myths of other nations and the use of myths is frequently seen in the poems of contemporary poets. Considering today`s social situation and the symbolic language of his poem, Hamid Mosadegh have an extensive approach toward myth, this attitude is not deep in all instances, sometimes names and symbols of myths are just in the level of verbal language.  Epic, love and different nations' myths, have found a symbolic nature in his poem and mystical myths have been applied to the surface structure. In each of the discussed myths, through examples it is shown which symbol or symbols are used and how far are consistent with their primary symbols. It’s also figured out that the use of love and epic myths is more in his poems, because his poems are mostly patriotic and romantic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • myths
  • Symbolic language
  • Hamid Mosadegh
  • contemporary poetry