دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-111