بررسی و تأویل چند نماد در شعر معاصر

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2 استادیار دانشگاه ولی‌عصر (ع) رفسنجان

چکیده

شعر نمادین یا سمبولیک از جریان‌های مهم شعر معاصر است. به نظر بسیاری از منتقدان و نظریه‌پردازان، از عوامل گرایش شاعران معاصر به شعر نمادین و سمبولیک تغییر فضای سیاسی و اجتماعی جامعه و اختناق و خفقان شدید نظام مستبد حاکم بر آن است. افزون بر این دیدگاه، می‌توان به عوامل دیگری چون آشنایی شاعران با جریان‌های شعری غرب و مکتب سمبولیسم، تغییر دیدگاه و نگرش شاعران به جهان هستی و جامعه و محیط، آفرینش ابهام هنری، و عمق‌بخشیدن به شعر اشاره کرد. در‌واقع، از هدف‌های کاربرد نماد یا سمبل در شعر شاعران معاصر، مثل نیما، اخوان، و شاملو، خلق بافتی مبهم و شعری عمیق، تأثیر در مخاطب و شرکت‌دادن او در آفرینش معنای شعر، حرکت شعر از حالت تک‌معنایی به‌سوی چندمعنایی، و واداشتن خواننده و مخاطب به درنگ و تأمل در معنا و مفهوم شعر است. ازاین‌رو، در این مقاله سعی بر آن است که با تأویل و تفسیر چند نماد مشترک بین اشعار نیما، اخوان، و شاملو مثل «پرنده»، «جنگل»، «سپیدار»، «چراغ»، و «پنجره» به عامل مهم نمادین و سمبولیک‌شدن شعر پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Interpretation of some Symbols in Contemporary Poetry

نویسندگان [English]

  • Taghi Pournamdariyan 1
  • Abolghasem Radfar 1
  • Jalil Shakeri 2
1 Lecturer at the Institution of Humanities and Cultural Studies
2 Assistant Professor of Vali-e-Asr University of Rafsanjan
چکیده [English]

One of the important movements in contemporary poetry is the symbolic poetry. Most of critics and theoreticians believe that an element in the tendency of the contemporary symbolic poetry is the change in political and social atmosphere of the society and the intense dictatorship and political suffocation. According to this idea, beside the element of familiarity of the poets with the school of symbolism, the change in their view to the world of being, society and the world around and also, the element of artistic ambiguity and the depth of the poetry can be added. In fact, one of the aims of symbol in poems of poets such as Nima, Akhavan, Shamlou is the creation of an ambiguous context, a deep poem, inspiring the reader and his participation in the process of meaning making, movement of poetry from single-meaning to poly meaningfulness and making the reader to read the poem and think about its meaning. Thus, some common symbols such as birds, forest, poplar trees, lamps, window, etc which are the important elements in symbolic poetry of above mentioned poets are studied and interpreted.