بررسی و تحلیل موضوعات وصفی کلیدر

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان (نویسندة مسئول)

2 استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

رمان کلیدر، به‌رغم درون‌مایة حماسی و تراژیک، تصویرگر عشق و زندگانی و توصیف‌کنندة سختی‌ها و شوربختی‌های زندگی عشیره‌ای و روستایی است.
از برجسته‌ترین ویژگی‌های این رمان و تشخص آن در میان هم‌گنان، توصیفات نغز و بی‌بدیلی است که در منتهای ذوق و خلاقیت به سلک عبارت کشیده شده است. دامنة این وصف‌ها بسیار گسترده و شامل اقلیم‌های متفاوتی است و این سؤال را به ذهن متبادر می‌کند که آیا هدف نویسنده از به‌کارگیری این موضوع ادبی، آن هم با چنین گستردگی‌ای، صرفاً آرایش کلام و گیرایی و جذابیت متن بوده است یا از خلق آن‌ها هدف دیگری داشته است.
کاربرد وصف در این اثر به اندازه‌ای است که برخی از منتقدان صرفاً به نقد کمیت این توصیفات پرداخته‌اند. از آن‌جا که هیچ تحقیقی در زمینة کیفیت و تحلیل این وصف‌ها انجام نشده است و بنیادی به کمالات و کاستی‌های این مقوله پرداخته نشده است، در این مقاله سعی بر آن است که موضوعات وصفی، افزون بر جنبة کمّی، از نظر کیفی نیز بررسی شود و به نقد و تحلیل نمونه‌ها و لزومِ بودن و یا نبودن آن‌ها در این رمان پرداخته شود تا به این ادعا که برخی منتقدان وجود این وصف‌ها را لزوم مالایلزم قلمداد کرده‌اند و آوردن آن‌ها را سبب اطالة مطلب دانسته‌اند پاسخی منطقی داده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of the Descriptive Issues in Kalidar

نویسندگان [English]

  • Maliheh Karimipanah 1
  • Abolghassem Radfar 2
1 M.A. of Persian Language and Literature
2 Lecturer at the Institute of Humanities and Cultural Studies
چکیده [English]

Despite its heroic and tragic theme, Kalidar describes the love, life, difficulties and misfortunes associated with tribal and rural life. One of the distinctive features of the novel which has made it unique among other novels is its unique and innovative description. The scope of this description is much extended and covers a different climate that causes us to ask ourselves “has the writer only aimed on arrangement of a literal and attractive text or has had other aims?”The use of description in the novel is so extensive that has been the cause of some criticism. Since no qualitative study has been conducted in connection with such descriptions and the advantages and disadvantages thereof, in this study we tried to investigate both qualitative and quantitative aspects of the novel, analyze and criticize the selections and verify their necessity in the novel to find a response to some criticisms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Novel
  • Kalidar
  • descriptive techniques
  • qualitative and quantitative analysis