دوره و شماره: دوره 13، شماره 2 - شماره پیاپی 34، بهمن 1402، صفحه 1-300 
جایگاه مهدی اخوان ثالث در نیماپژوهی

صفحه 165-187

10.30465/copl.2023.46253.4038

محمد شادروی‌منش؛ بهادر باقری؛ مهرداد زارعی


تحلیل غنایی داستان سلوک بر اساس نظریة ایلین بالدشویلر

صفحه 213-236

10.30465/copl.2023.45265.3986

مینا کشاورز رضوان؛ ابراهیم رنجبر؛ سکینه رسمی؛ محمد خاکپور