امر آلوده، امر متعالی در راهنمای مردن با گیاهان دارویی از عطیه عطار زاده (خوانش آلوده‌انگارانه رمان بر اساس رویکرد ژولیا کریستوا)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان و ادبیات فرانسه داشنگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 استادیار گروه زبان فرانسه، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

10.30465/copl.2023.47016.4081

چکیده

آلوده انگاری رهیافتی است روانکاوانه که توسط ژولیا کریستوا برای تحلیل متون ادبی مطرح شد. بر اساس این نظریه، ذهن و جسم هرگز از یکدیگر جدا نیستند و این ارتباط بیش از هر چیز در فرآیند تکوین هویت ظهور می‌یابد چراکه این فرآیند ذهنی و محدود به تلقی سوژه یا فاعل سخنگو از هویت روانی خویش نیست بلکه برای تکمیل آن، سوژه می‌بایست حدومرز بدن پاک و منحصربه‌فرد خود را نیز مشخص نماید. این امر با تمایز دقیق سوژه از ابژه، من از دیگری، درون از بیرون و پاک از ناپاک انجام می‌پذیرد و سوژه پیوسته علیه موارد آلوده‌ای که ناقض این تمامیت باشند واکنش نشان می‌دهد. پژوهش حاضر بامطالعه رمان راهنمای مردن با گیاهان دارویی عطیه عطار زاده، با روش توصیفی-تحلیلی، به بررسی کشمکش‌های ذهنی شخصیت اصلی داستان که دختری نابیناست و چگونگی رویارویی او با انواع مختلف امر آلوده می‌پردازد. دنیای داستانی سرشار از امور آلوده و شخصیت اصلی پیوسته درگیر صیانت از هویت ذهنی و جسمی خویش است. از طرف دیگر، نوشتار برای نویسنده که همان فاعل سخنگو است، مفری برای برون‌ریزی امور آلوده‌ای است که ذهنیت او را با تهدید مواجه می‌کند، بدین ترتیب ادبیات آلوده انگار نقشی تطهیر گر می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The abjection, the sublime in The guide to dying with medicinal plants by Atiyeh Attarzadeh (Study of abjection based on Julia Kristeva's approach)

نویسندگان [English]

  • Matin Vesal 1
  • Atiyeh Arabi 2
1 Assistant professor, Shahid Chamran University of Ahvaz, Department of French Language and Literature, Ahvaz, Iran.
2 Assistant Professor, Department of French, Assistant Professor, Department of French Language, University of Mazandaran, Babolsar, Iran.
چکیده [English]

Abjection is a psychoanalytical approach proposed by Julia Kristeva to analyze literary texts. According to this theory, mind and body are never separated from each other and this connection emerges more than anything in the process of identity formation, because this mental process is not limited to the perception of the subject or subject of the speaker of his psychological identity, but to complete it, The subject should define the boundaries of his pure and unique body. This is done by carefully distinguishing the subject from the object, the self from the other, the inside from the outside, and the pure from the impure, and the subject constantly reacts against the contaminated things that violate this wholeness. By studying the novel The guide to dying with medicinal plants by Atiyeh Attarzadeh, the present research examines the mental struggles of the main character of the story, who is a blind girl, and how she faces various types of contamination. The fictional world is full of dirty things and the main character is constantly involved in protecting his mental and physical identity. On the other hand, writing is an escape for the writer, who is the subject of the speaker, to project the polluted things that threaten his mentality, thus polluted literature finds a purifying role.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abjection
  • Julia Kristeva
  • Atiyeh Attarzadeh
  • abject
  • sublime
 
منابع فارسی  
عطارزاده. عطیه. راهنمای مردن با گیاهان دارویی، تهران، نشر چشمه. 1401.
مرادی. ایوب. چالاک. سارا. "بررسی اصول و شگردهای سوررئالیسم در رمان راهنمای مردن با گیاهان دارویی". پژوهش نامه مکتب های ادبی، 4.12(1399). 101-122.
دارابی. مرضیه. اکبری. مجید. "زمینه های پیش زبانی شکل گیری سوژه در اندیشه کریستوا". مجله فلسفی شناخت. 87/1 (1397). 107-126.
سلیمی کوچی. ابراهیم. سکوت جهرمی. فاطمه. "کاربست نظریه آلوده انگاری کریستوا بر شعر "دلم برای باغچه می سوزد" فروغ فرخزاد". جستارهای زبانی. 1(1399). 89-106.
نبی زاده نودهی. رخشنده. احمدزاده. شیده. "آلوده انگاری، رویارویی با امر آلوده و تکوین هویت مردانه در نمایش نامه ی هملت از دیدگاه جولیا کریستوا". نقد زبان و ادبیات خارجی. 34(1398). 307-326.