تحلیل محتوایی و استنادی نشریه علمی ادبیات پارسی معاصر

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

گروه پژوهشی آسیای غربی، مرکز اسناد فرهنگی آسیا، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

10.30465/copl.2023.46743.4069

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش تحلیل محتوایی و استنادی نشریه علمی ادبیات پارسی معاصر در دوره ده ساله انتشار آن است.

روش شناسی: این پژوهش از نوع کاربردی است و از نظر نوع روش شناسی، به روش تحلیل محتوایی و استنادی و با فنون علم‌‌سنجی انجام شده است. جامعه آماری مورد بررسی شامل 265 مقاله چاپ شده از سال تاسیس 1390 تا1400مجله ادبیات پارسی معاصر بود.

یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد، سه مجله سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)، فرهنگ و ادبیات عامه، پژوهشنامه ادبیات داستانی بیشترین سهم استناد به مجله ادبیات پارسی معاصر را داشته‌اند. همچنین شبکه ارجاعات مجله نشان داد به ترتیب مقالات مجله نقد ادبی، پژوهش‌های ترجمه در زبان و ادبیات عربی، پژوهش‌های ادبی و مطالعات ادبیات تطبیقی، جستارهای زبانی، زبان پژوهی و متن پژوهی ادبی بیشترین میزان ارجاع را از سوی مجله ادبیات پارسی معاصر دریافت کردند. رادفر، پارساپور، عاملی رضایی، امن خانی، یعقوبی جنبه سرایی و قاسمی پور با چاپ 5 مقاله در مجله بیشترین سهم را در تولیدات علمی آن داشتند. شاخص بیشترین استناد به مقاله پورنامداریان، رادفر و شاکری (1391) تعلق گرفت. نویسندگان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با 33 مقاله بیشترین سهم چاپ مقاله در مجله را داشتند.

نتیجه‌گیری: در مجموع می‌توان رشد کیفیت مقالات نشریه ادبیات پارسی معاصر را از لحاظ میزان ارجاعات در طول زمان تشخیص داد. نتایج نشان از نقش موثر مجله در ارتقاء رویت پذیری نویسندگان پژوهشگاه داشت. نیمه عمر بالای استنادات، همکاری‌های علمی بین اساتید مختلف از دانشگاه‌ها و موسسات فراوان در سطح کشور و تعداد بالای استناد به مقالات نشریه از نتایج قابل تامل و مهم این پژوهش است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Content and citation analysis of the scientific journal of Adabiyat-e-Parsi-e-Moaser(contemporary Persian literature)

نویسنده [English]

  • Hamidreza Radfar
West َ Asia research group, Asian cultural documentation center, Institute for humanities and cultural studies, Tehran, Iran
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this research is to analyze the content and citations of the scientific journal of Adabiyat-e-Parsi-e-Moaser(contemporary Persian literature) in the 10-year period of its publication.

Methodology: The type of this research is applied one and in terms of methodology, it was done by content and citation analysis method and scientometrics techniques. The statistical population under investigation included 265 articles published from the founding year of 1390 to 1400 of Contemporary Persian Literature Magazine.

Findings: The research findings showed, Journal of the stylistic of Persian poem and prose (JSPPP), Culture and Folk Literature, Research on Fictional Literature the most citations have been given to the Contemporary Persian Literature (COPL). The reference network of the journal was checked. According to Literary Criticism, Translation Researches in the Arabic Language and Literature, Literary research and comparative literature studies, Language Related Research, Quarterly Scientific Journal of Language Research, Literary Text Research articles received the highest number of references from the Contemporary Persian Literature (COPL). Abolghasem Radfar, Zahra Parsapoor, seyedeh Maryam Ameli Rezaei, Issa Amankhani, Parsa Yaghoobi Janbeh Saraei, Ghodrat Ghasemipour, contributed the most to its scientific production by publishing 5 articles in the journal. article by Pournamdarian, Radfar and Shakri (2013) had the most citations among 265 reviewed items.The authors of Human Sciences and Cultural Studies Research Institute had the largest share of publishing articles in the journal with 33 articles. The findings showed the effective role of the journal in improving the visibility of the authors of the research institute. In order to improve the visibility of journal in web, it was suggested that the journal be indexed in non-Persian authoritative international scientific databases.

Results: In general, it is possible to recognize the growth of the quality of articles in the contemporary Persian literature magazine in terms of the number of references over time. The results showed the effective role of the magazine in improving the visibility of the authors of the research institute. The high half-life of citations, scientific collaborations between different researchers from many universities and institutions in the country, and the high number of citations to journal articles are some of the noteworthy and important results of this research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adabiyat-e-Parsi-e-Moaser(contemporary Persian literature)
  • content analysis
  • citation analysis
  • co-authorship network
  • . Institute for Humanities and Cultural Studies
انصاری،  شهره  و  شربتدار،  کیوان (1391). «گروتسک و ادبیات داستانی بررسی مفهوم گروتسک و کاوش مصداق‌های آن در داستان‌های کوتاه شهریار مندنی‌پور». ادبیات پارسی معاصر، 2(2)، 105-121.
باقری، محسن و شفق، اسماعیل. (1400). «دیالکتیک عین و ذهن و این‌همانی سوژه و ابژه در نظریه و شعر نیما یوشیج». ادبیات پارسی معاصر، 11 (1)، 51-81.
پورنامداریان، تقی، رادفر، ابوالقاسم، و شاکری،  جلیل (1391). «بررسی و تأویل چند نماد در شعر معاصر». ادبیات پارسی معاصر، 2 (1)، 25-48.
حاجی آقابابایی، محمدرضا و محمدی، غزاله (1400). «بررسی گونه و مضمون داستان‌های رئالیسم سوسیالیستی در نشریات حزب توده ایران». ادبیات پارسی معاصر، 11 (2)، 91-112.
خضری، حیدر (1394). «ترجمه و تحقیق مقاله «جغرافیای ادبیات تطبیقی»».  ادبیات پارسی معاصر، 5 (2)، 59-92.
دشتی‌آهنگر،  مصطفی (1390). «تحلیل ساختارگرایانة پیرنگ رمان‌‌هایی از چهار نویسندة زن». ادبیات پارسی معاصر، 1 (1)، 39-60.
دهقانیان،  جواد،  و  مریدی،  زینب (1391). «بررسی مفهوم مرگ و زندگی در رمان سووشون بر پایۀ نشانه‌شناسی رنگ سیاه». ادبیات پارسی معاصر، 2 (1)، 65-88.
رضوانیان، قدسیه،  و کجوری، هدی (1399). «از شهر مدرن تا حاشیه های پست مدرن در شعر امروز بررسی مقایسه‌ای رویکرد شاعران معاصر به مظاهر شهر و زندگی شهری از مدرنیته تا پست‌مدرنیته». ادبیات پارسی معاصر، 10 (1)، 131-153.
سعیدی، عبدالرضا و کرمی، محمد حسین (1397). «بررسی خاستگاه عرفان در «هشت‌کتاب» بر اساس سه مولفۀ عرفانی عاشق و معشوق، ابزار شناخت و حجاب». ادبیات پارسی معاصر، 8 (1)، 71-95.
شیردست، عبدالرضا، صادقی، فاطمه زهرا و پیروز، غلامرضا (1400). «خوانش برجستگی‌‌های زبانی و بومی- اقلیمی در شعر معاصر مازندران». ادبیات پارسی معاصر، 2 (11)، 115-146.
طغیانی،  اسحاق  و  صادقیان،  سمیه (1390). «هنجارگریزی در مجموعة شعر از این اوستا». ادبیات پارسی معاصر، 1(1)، 61-79.
عباسی،  محمود  و  فولادی،  یعقوب (1392). «بررسی نوستالژی در شعر منوچهر آتشی». ادبیات پارسی معاصر، 3 (2)، 43-73.
علی مددی، منا (1395). «از مخاطب خاص تا مخاطب عام (نگاهی جامعه‌شناسانه به تحول طیف مخاطبان ادبیات تعلیمی فارسی با تکیه بر مرصاد العباد و کتاب احمد) ». ادبیات پارسی معاصر، 6 (1)، 51-79.
علی مددی، مونا (1399). «سیری در سفرنامه‌نویسی (بررسی چرایی رواج سفرنامه‌نویسی در ایران دورۀ قاجار، تحول و افول آن پس از انقلاب مشروطه) ». ادبیات پارسی معاصر، 10 (2)، 211-241.
عمارتی مقدم، داوود (1396). «آسیب شناسی کاربرد نظریه‌های مدرن در تدوین درسنامه‌های بلاغی». ادبیات پارسی معاصر، 7 (1)، 29-46.
محمدنژاد عالی زمینی، یوسف (1392). «تأثیر تصاویر شعری شاعران کهن فارسی در تصویرسازی نیما». ادبیات پارسی معاصر، 3 (2)، 115-155.
مدرّسی،  فاطمه  و  ریحانی‌نیا،  پیمان (1391). «بررسی کهن‌الگوی سایه در اشعار مهدی اخوان‌ ثالث». ادبیات پارسی معاصر، 2 (1)، 113-137.
مهری، فریبا، علوی مقدم، مهیار، دلبری، حسن و محمدیان، عباس (1397). «کارکرد لایة ایدئولوژیک در برجسته سازی سبکی غزل اجتماعی معاصر». ادبیات پارسی معاصر، 8 (2)، 223-249.
میردهقان،  مهین‌ناز  و  طاهرلو،  فرنوش (1391). «تأثیر فرهنگ ایرانی در آموزش زبان فارسی به غیر فارسی‌زبانان». ادبیات پارسی معاصر، 1 (2)، 115-131.
نبی‌لو، علیرضا (1392). «خوانش نشانه‌شناختی زمستان اخوان و پیامی در راه سپهری». ادبیات پارسی معاصر، 3 (4)، 113-136.
باوان پوری، مسعود و لرستانی، نرگس (1398). «بررسی تحلیلی برونداد علمی مجلۀ علمی- پژوهشی زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد». پژوهش‌های بین رشته‌ای ادبی، 1 (1)، 1-15.
برنگی، حامد (1396). «متن‌کاوی و ترسیم شبکه اجتماعی هم تألیفی مجله مطالعات برنامه‌ریزی سکونتگا‌ه‌های انسانی با رویکرد علم سنجی». مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه‌های انسانی، 12(2)، 463-480.
حسن زاده، محمد و بقایی، سولماز (1388). «جامعه علمی، روابط علمی و هم تألیفی». رهیافت، 19(44)، 37-41.
عبداله پور، الهام (1400). «تحلیل محتوایی و استنادی مقالات فصلنامه علمی پیکره». پیکره، 10 (26)، 82-90.
عصاره، فریده و دیگران (1388). «از کتابسنجی تا وب‌سنجی: تحلیلی بر مبانی، دیدگاه‌ها قواعد و شاخص‌ها». تهران: نشر کتابدار.
علیپور حافظی، مهدی، مطلبی،  داریوش. (1401). تحلیل محتوای فصلنامه فرهنگ رضوی. فرهنگ رضوی، 10(37)، 57-92. doi: 10.22034/farzv.2021.304779.1692
علیپور، شیوا و همکاران (1397). «تحلیل محتوایی و استنادی مقالات فصلنامه روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی». فصلنامه روان شناسی تربیتی، 14 (49)، 85-117.
علیزاده، ناصر، و نایبی، علیرضا (1397). «نقد و تحلیل محتوایی مقالات مجلة ادب فارسی دانشگاه تهران از منظر علم‌سنجی»،  ادب فارسی، 8 (2)، 219-235.
فلاح، ابراهیم (1397). «تحلیل ساختاری و محتوایی سیمای حضرت زهرا (س) در اشعار شاعران شیعی معاصر عربی و فارسی». مطالعات ادبی متون اسلامی، 16، 125-150.
مروتی، مرضیه و حسام پور، سعید (1394). «تحلیل استنادی مقالات فصلنامه‌ی علمی ‌– پژوهشی نقد ادبی (شماره‌های ۱-۲۸)».  نقد ادبی. ۸ (۳۲)، ۱۵۵-۱۷۰.
م‍ه‍راد، ج‍ع‍ف‍ر؛ فرمانی، مریم (1392). ‏آشنایی با پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC ، شیراز: تخت جمشید.
میرزایی، فرامرز، پروینی، خلیل و سلیمی، علی (1387). «تحلیلی گزارش گونه از مقالات چاپ شده مجله ی انجمن ایرانی زبان وادبیات عربی ( شماره یک تا ده)». مجلة الجمعیة الإیرانیة للغة العربیة وآدابها، فصلیة علمیة محکمة، 4 (10)، 165-181.
نوروزی چاکلی، عبدالرضا (1390). «آشنایی با علم‌سنجی: مبانی، مفاهیم، روابط و ریشه‌ها». تهران:دانشگاه شاهد، سمت.
ورناصری احمدرضا و همکاران (1401). «تحلیل محتوای پژوهش‌های فصلنامه سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت». سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت، ۶ (۲)، ۲۴۵-۲۵۹.
 
Anzai, S. (2023). Interpellating children as imperial subjects: a content analysis of government-produced moral education textbooks (1903–1942). Paedagogica Historica, 1-18.
Hart, R. L. (2000). Collaborative publication by University librarians: An exploratory study. The Journal of academic librarianship, 26(2), 94- 99.
Hussain, A., Ibrahim, M., Saeed, S., & Pakhtunkhwa, K. (2019). A bibliometric analysis of contributions in Islamic studies (journal): 2009-2011. AL-MUZARA‟ AH, 7(2).
Hussain, M., & Saddiqa, M. (2020). Trends of publications in Peshawar Islamicus research journal: A bibliometric study from 2010-2020. Library Philosophy and Practice (ejournal).
Kohandel Jahromi, M., Rahimi, F., AliNezhad, F., & Mirhaghjoo Langaroudi, S. (2017). Content Analysis Top Arabic journals of the Ministry of science, Research and Technology Indexed in Islamic World Science Citation Center. Quarterly of Arabic Language and Literature, 13(2), 227-239.