* خواهشمندیم جهت پی گیری وضعیت مقاله خود، صرفا از طریق ایمیل نشریه به شرح زیر اقدام

فرمایید   نشانی الکترونیک:

adabemoaser@gmail.com

توجه فرمایید با ایمیلی غیر از یاهو (yahoo) در سامانه مجله ثبت نام کنید 

                                                          مشخصات مجله 

 - محل چاپ: ایران، تهران

- ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

- حوزۀ تخصصی: زبان و ادبیات معاصر

- اعتبار مجله: علمی پژوهشی

- زبان مجله: دو زبانه فارسی با چکیده انگلیسی

- نوبت انتشار: دو فصلنامه

- نوع انتشار: چاپی و الکترونیکی

- هزینه بررسی و انتشار مقاله: دارد (مشاهدۀ جزئیات)

- نوع داوری: حداقل دو داور (دو سویه و ناشناس)

- زمان داوری: سه تا شش ماه

- درصد پذیرش مقالات: 34%

- دسترسی به مقالات: رایگان (تمام متن)

- نمایه شده: بلی (مشاهدۀ جزئیات)

- رتبه مجله: [۱۳۹۶] (۶۵) B

- وضعیت در  q2: isc

- پست الکترونیک: adabemoaser@gmail.com

شماره جاری: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 27، پاییز و زمستان 1398 

5. مینوی: معنا و متن صوفیه

صفحه 53-70

فیروز اسماعیل زاده؛ مهدی محقق


8. کیفر مقدّس تحلیل بوم‌گرایانۀ رمان آخرین سفر زرتشت

صفحه 111-123

پروانه حلوسی؛ منوچهر تشکری؛ پروین گلیزاده


12. مفهوم «زمان اساطیری» در شعر شاملو و اخوان ثالث

صفحه 207-234

علیرضا شهرستانی؛ میرجلال الدین کزازی؛ مسعود سپه وندی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی مدیر اجرایی
شاپا چاپی
2383-0549
شاپا الکترونیکی
2383-0557

بانک ها و نمایه نامه ها