* خواهشمندیم جهت پی گیری وضعیت مقاله خود، صرفا از طریق ایمیل نشریه به شرح زیر اقدام

فرمایید   نشانی الکترونیک:

adabemoaser@gmail.com

توجه فرمایید با ایمیلی غیر از یاهو (yahoo) در سامانه مجله ثبت نام کنید 

                                                          مشخصات مجله 

 - محل چاپ: ایران، تهران

- ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

- حوزۀ تخصصی: زبان و ادبیات معاصر

- اعتبار مجله: علمی پژوهشی

- زبان مجله: دو زبانه فارسی با چکیده انگلیسی

- نوبت انتشار: دو فصلنامه

- نوع انتشار: چاپی و الکترونیکی

- هزینه بررسی و انتشار مقاله: دارد (مشاهدۀ جزئیات)

- نوع داوری: حداقل دو داور (دو سویه و ناشناس)

- زمان داوری: سه تا شش ماه

- درصد پذیرش مقالات: 34%

- دسترسی به مقالات: رایگان (تمام متن)

- نمایه شده: بلی (مشاهدۀ جزئیات)

- رتبه مجله: [1398] ب

- وضعیت در  q2: isc

- پست الکترونیک: adabemoaser@gmail.com

شماره جاری: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 28، بهار و تابستان 1399 

2. روایت درخت گلابی، ترجمان امکان امید

صفحه 21-39

مونا سادات آل سید؛ آیدین کیخایی


10. گونه‌شناسی نوشتارهای مطبوعاتی زنان در دوره مشروطه

صفحه 211-231

بشری طباطبایی واعظ؛ سید مهدی زرقانی؛ محمد جعفر یاحقی


12. گسستی در سنّت حماسه‌سرایی ایران در عصر مشروطه

صفحه 253-278

محمد عنایتی قادیکلایی؛ مسعود روحانی؛ رضا ستاری؛ مرتضی محسنی


16. تصویرکودک در نمایشنامه‌های دهه چهل بهرام بیضایی

صفحه 351-375

سارا مطوری؛ مصطفی صدیقی؛ قطب الدین صادقی؛ فرامرز خجسته


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مدیر مسئول سردبیر معاون سردبیر مدیر اجرایی
شاپا چاپی
2383-0549
شاپا الکترونیکی
2383-0557

بانک ها و نمایه نامه ها