ادبیات پارسی معاصر (COPL) - اصول اخلاقی انتشار مقاله