تخریب لنگرهای کنشی معنا: تحلیل تلاطم شوشی در گفتمان ادبی (مطالعه موردی نظام گفتمان ادبی در اثر این سگ می خواهد رکسانا را بخورد)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب گروه زبانهای خارجی

2 هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب، گروه مترجمی زبان انگلیسی

3 هیات علمی دانشگاه پیام نور

10.30465/copl.2021.36286.3528

چکیده

تحریب لنگرهای کنشی به فضایی گفتمانی اطلاق می‌گردد که در آن به تدریج کنش قادر به پشتیبانی روایت یا پیشبرد آن نیست و به همین دلیل دچار فروپاشی گشته و جای خود را به شوِش می‌دهد. این فروپاشی کنشی را تخریب لنگرهای کنشی معنا در گفتمان می‌نامیم. نشانه-معناشناسی، کارکرد سنتی معنا را به‌سوی کارکردی گفتمانی که در آن هیچ معنای از پیش محقَقی وجود ندارد، سوق می‌دهد. هدف پژوهش بررسی نشانه-معناشناسی و تحلیل نظام‌های گفتمانی کنشی و شوشی در اثر این سگ میخواهد رکسانا را بخورد به قلم قاسم کشکولی است. در این پژوهش علاوه بر تحلیل روایت‌های گفتمانی موجود که از نوع کنشی یا شَوِشی هستند، مشخص خواهد شد چگونه با نفی نظام کنشی جریان تلاطمی حضور سوژه، راه را بر تفتیدگی معنا و ناپایداری روایی می‌گشاید. در واقع هر کدام از ویژگی‌های کنشی و شوشی و ابعاد چندگانه مطالعه نظام‌های گفتمانی در چارچوب رویکرد نشانه-معناشناسی گفتمان در این اثر به نوعی مشهود است. بنابراین مسئله اصلی این است که ببینیم چگونه چگونه لنگرهای کنشی یکی پس از دیگری تخریب گشته و جای خود را به شوش‌هایی متلاطم و غیرتعینی می‌دهند. همچنین چگونه تعلیق کنش، مکانیکی‌شدن زمان، گسست در پیوند عناصر کنشی و جابجایی ناگهانی عناصر روایی سبب تخریب لنگرهای معنایی گشته و تلاطم معنایی و شوِشی را در پی دارد.مسئلة اصلی تحقیق این است که ببینیم این کارکردهای نوسان‌پذیر بر مبنای کدام جریان و روابط درون‌متنی تولید گشته و سپس بر اساس چه الگویی و در قالب کدام فرآیند نشانه-‌‌معنایی گسترش یافته تا به تولید معناهایی سیال، در گریز، تلاطم‌پذیر منجر شود. در واقع در مقاله حاضر سعی بر آن است که به این پرسش‌ها پاسخ داده شود:
1- چه عواملی باعث تخریب لنگرهای معنایی در اثر مورد مطالعه می‌گردد؟
2- مهمترین وجوه بازنمود گفتمان شوشی در این سگ میخواهد رکسانا را بخورد کدامند و چگونه این وجوه ما را به سوی گفتمانی سیال و پساروایی سوق می‌دهد؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Destruction of anchors of action Meaning: Analysis of Shushi turbulence in literary discourse (Case study of the literary discourse system in This dog wants to take Roxana)

نویسندگان [English]

  • maliheh alavipour 1
  • ali rabi 2
  • Ali Karimi Firouzjai 3
1 university teacher in Azad university, south branch
2 faculty member of Islamic Azad University, south branch
3 Faculty member of PNU
چکیده [English]

The body of the present study includes the study of semiotics and the analysis of the systems of action of the book "This dog wants to take Roxana" by Qassem Kashkoli. At first, the existing discourse systems will be examined and in the next stage, these discourse systems will be examined interdisciplinary to examine its main features, including action .Then, these characteristics are examined in the form of narrative processes specific to this author and it will be determined what is the place of action and cognition in relation to transcendental functions. So our main issue in this article is to see how the action anchors are destroyed one after the other, giving way to turbulent and indeterminate rays. In fact, the main purpose of this article is how delaying action, mechanization of time, rupture in the connection of action elements cause the destruction of semantic anchors and lead to semantic turbulence. In fact, each of the characteristics of action and eloquence and multiple dimensions of the study of discourse systems in the context of the sign-semantics approach of discourse in this work is somewhat evident. So the key is to see how the action anchors are destroyed one after the other, giving way to turbulent, indeterminate glass. Also, how action suspension, time mechanization, rupture in the connection of action elements, and sudden displacement of narrative elements cause the destruction of semantic anchors and semantic turbulence. Then based on what pattern the semantic-sign process is developed to lead to the production of volatile meanings.
In fact, the present article tries to answer these questions:
1- What factors cause the destruction of semantic anchors in the studied work?
2. What are the most important aspects of the representation of discourse in " this dog wants to take, Roxana" and how do these aspects lead us to a fluid and post-discourse

کلیدواژه‌ها [English]

  • Semiotics
  • action
  • to become
  • action discourse
  • Discontinuity
  • turbulence