تحلیل ارتباط ساختار و کارگزار در رمان امپراتور کلمات

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان

2 دانشجوی دمتری گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده زبان و ادبیات، دانشگاه کردستان

10.30465/copl.2021.6833

چکیده

داستان‌هایی که برای نوجوانان نگاشته می‌شود، یکی از منابع قابل ارجاع برای آنهاست تا چارچوب‌های پذیرفته‌شدۀ جامعه را بهتر درک کنند. این آثار می‌تواند توانایی تصمیم‌گیری آن‌ها برای حلّ چالش‌های ورود به دورۀ جوانی و بزرگسالی را افزایش دهد تا به آسیب‌های احتمالی دچار نشوند. این پژوهش به شیوۀ توصیفی‌تحلیلی و با بهره‌گیری از تحلیلِ‌گفتمان اجتماعی دیوید هوارث و نظریۀ نمایشی اروینگ گافمن، رمان امپراتور کلمات نوشتة احمد اکبرپور را تحلیل و بررسی می‌کند. انتخاب نظریه‌های مربوط به حوزۀ تحلیل گفتمان اجتماعی و جامعه‌شناسی به این دلیل است که بتوان جایگاهی را که نویسنده برای نوجوانان در جامعه قائل است و آن را در قالب داستانی برای آنان تعریف می‌کند، به درستی بررسی کرد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد نویسندۀ رمان، بزرگسالان را به‌واسطۀ آگاهی و تجربۀ بیشتر، نسبت به نوجوان، مجاز می‌داند تا بدون نیاز به توضیح روشن، مسیر را برای او تعیین کنند اما برای پیروی از این مسیر، جلب اعتماد نوجوان را با سپردن تصمیمات و آزادی‌های جزیی و نظرخواهی از او، لازم می‌داند. در این رمان کلید ارتباط میان این دو گروه سنی در دست بزرگسالان قرار دارد و رفتار نوجوانان کاملاً وابسته به رفتار بزرگ‌ترها است. همچنین نوجوان را یک کارگزار آزاد و مستقل نمی‌بیند که بتواند برای بهبود شرایط خود نقشی مؤثر ایفا کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of relationship between structure and agent in novel Emperatoore Kalamat

نویسندگان [English]

  • teymour. malmir. 1
  • Seyedeh Boshra Hosseini 2
1 .
2 Department of Persian Language and Literature. Faculty of Language and Literature . University of Kurdistan
چکیده [English]

Abstract
Stories that are told to teenagers are one of the referable resources for them to better understand the accepted frames of society .These works can also increase their decision-making ability to solve the challenges of entering youth and adulthood. This research is a descriptive-analytical research using David Howarth`s social discourse analysis and Erving Goffman`s theory, analyzes and examines the novel by the Eperatoore Kalamat by Ahmad Akbarpour. Selecting theories about social and sociological discourse analysis is why it is possible to properly analyze the position a writer holds for adolescents. In the opinion of the author of the novel, because adults have more awareness and experience than adolescents are allowed to set paths for teenagers. But in order to follow this path, it is necessary to gain the trust of the teenager by giving him partial decisions and asking him for opinion. These novel describe teenage problems with older adults and adult mistakes in treating teenagers, but they know the key to the communication between these two age groups in the hands of adults and the behavior of teenagers completely dependent on the behavior of older people around them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Ahmad Akbarpour
  • Empratoore Kalamat
  • Relationship between teens and adults
  • Structure and Agent
  • Teenager Novel
آقاپور، فرزانه و سعید حسام‌پور. (1395). «بررسی عنصرهای کارناوالی رمان‌های نوجوان ایرانی براساس نظریۀ میخائیل باختین»، ادبیات پارسی معاصر، سال 6، شماره 1، 1-23.
اکبرپور، احمد. (1395). امپراتور کلمات، چاپ دوم، تهران: پیدایش.
ایمانی، محمدتقی و گلمراد مرادی. (1390). «روش‌شناسی نظریۀ اجتماعی گافمن»، زن و جامعه، سال 2، شماره 2، 59-77.
توسلی، غلامعباس. (1389). نظریه‌های جامعه‌شناسی، چاپ شانزدهم، تهران: سمت.
جلائی‌پور، حمیدرضا و جمال محمدی. (1387). نظریه‌های متأخر جامعه‌شناسی، چاپ اول، تهران: نی.
جمالی، عاطفه و حسین قربانی. (1395). «تحلیل امپراتور کلمات بر پایۀ نظریۀ فاصله‌زدایی کارل مانهایم»، جستارهای نوین ادبی، سال 49، شماره 4، 93-109.
جوکاری، مهناز. (1393). بررسی شگردهای ارائۀ ایدئولوژی و راهکارهای خوانش انتقادی در چهار رمان نوجوان ایرانی، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.
حسام‌پور، سعید. (1389). «بررسی خوانندۀ نهفته در داستان‌های احمد اکبرپور بر پایۀ نظریۀ ایدن چمبرز»،  مطالعات ادبیات کودک، سال 1، شماره 1، 101-127.
رنلدز، کیمبرلی. (1394). ادبیات کودک، ترجمۀ مهدی حجوانی، چاپ اول، تهران: افق.
فلاحی، محمد هادی و نگار حمزوی زرقانی. (1399). «چگونگی بازنمایی کودکان در ادبیات روایی بزرگسالان از دیدگاه گفتمان شناسی انتقادی»، ادبیات پارسی معاصر، سال 10، شماره 2، 243-272.
قلزم، زهره. (1392). نقد و بررسی نقش‌های جنسیتی ده رمان نوجوان برگزیدۀ دهۀ هشتاد براساس نظریۀ جنسیت و نوع ادبی از دیدگاه جان استیونز، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه شیراز.
گافمن، اروینگ. (1396). نمود خود در زندگی روزمره، ترجمه مسعود کیانپور، چاپ چهارم، تهران: مرکز.
لوپز، خوزه و جان اسکات. (1391). ساختار اجتماعی، ترجمۀ یوسف صفاری، چاپ اول، تهران: آشیان.
هوارث، دیوید. (1397). «واساختن ساختار و کارگزار»، ترجمة امیر رضایی‌پناه و سمیه شوکتی مقرب، تحلیلِ‌گفتمان سیاسی؛ امر سیاسی به‌مثابۀ یک برساخت گفتمانی، چاپ دوم، تهران: تیسا،231-261.
یورگنسن، ماریان و لوئیز فیلیپس. (1395). نظریه و روش در تحلیلِ‌گفتمان، ترجمۀ هادی جلیلی، چاپ ششم، تهران: نی.