تجلی اسطوره در شعر م. سرشک (شفیعی کدکنی)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استاد پژوهشگاه علوم انسانی

2 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

اسطوره، پیوند بسیار نزدیکی با هنر، به‌ویژه شعر، دارد. اسطوره در فرهنگ و تمدن یک ملت ریشه دارد؛ و ادبیات، یکی از عوامل جاودانگی و حیات فرهنگ و تمدن ملّت‌ها است. شاعران، اسطوره‌ها، باورها و رؤیاهای مهم و کهن اقوام خود را می‌پرورانند و درنتیجۀ پیوند با اسطوره‌های دوران کهن تا باورهای زمان خویش، طی یک جریان درونی در ناخودآگاه جمعی، به پویایی و بازآفرینی آنها می‌پردازند.
بازتاب اسطوره‌ها در شعر م. سرشک بسیار چشمگیر است. وی پیوند عمیقی با ادبیات و فرهنگ قومی و دیدی وسیع به آن دارد تا جایی که باورها، اساطیر و رخدادهای مهم در آیینة اشعارش منعکس می‌شود. او به انسان عشق می‌ورزد و انسان‌های پاک و وارسته، فراتر از زمان و مکان در شعر او جلوه‌ای اسطوره‌ای می‌یابند.
در مقالة حاضر، تجلّی اسطوره‌ها به مفهوم عام و در گسترة تاریخی ‌ـ فراتاریخی در شعر م.سرشک در پنج دسته بررسی شده‌است: الف) تجلّی اسطوره‌های ملّی ـ قومی، ب) تجلّی اسطوره‌های پیامبران، ج) تجلّی اسطوره‌های عرفانی، د) تجلّی اسطوره‌های شاعران، هـ) تجلّی اسطوره‌های فرا ملّی ـ جهانی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Manifestation of Myth in M. Sereshk’s (Shafiei Kadkani) Poetry

نویسندگان [English]

  • Abolghasem Radfar 1
  • Malihe Karimipanah 2
1 Professor, Institute for Humanities and Cultural Studies
2 MA. Persian languages and literature, University of Sistan and Baluchestan
چکیده [English]

Myth has a very close connection with Art specially poetry; myth has its roots in nation’s culture and civilization and literature is truly one of factors making nations’ culture & civilization eternal; myth poets, nurture their people’s main and dreams and by connecting the old time myths with their time beliefs, through an inner process in the collective unconscious, they make the myths active and restored;
Myth reflection in M. Sereshk’s poetry is salient; he has such a profound connection to literature and ethnic culture and a very comprehensive look in their regard that their beliefs, myths and major events are reflected  in his poem:  he loves mankind and virtuous men are mythically manifested superior to time and in his poetry;
The present Research analyzes manifestation of myth general concept and in a historical super-historical context in five groups:
A)      National-Ethnic Myths Manifestation
B)      Prophets Myths Manifestation
C)      Gnostic Myth Manifestation
D)      Poets Myth Manifestation
E)      Supranational-Super-world Myth Manifestation

کلیدواژه‌ها [English]

  • myth
  • poem
  • Collective Unconscious
  • M.Sereshk’s Poetry