تکرار واژه یکی از شگردهای برجسته‌سازی در غزل حسین منزوی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه ارومیه

2 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه

چکیده

تکرار واژه و جا به جایی آن در ساختار متن، یکی از عواملی است که موجب غرابت بخشیدن به زبان شعری یک شاعر می‌گردد. یکی از عوامل تشخص زبان شعری حسین منزوی نیز «تکرار واژه» در غزلیات اوست. «تکرار واژه» در غزلیات حسین منزوی افزون بر این که مربوط به شیوۀ بیان اوست و توجه خواننده را از محتوای گزاره‌ای پیام به خود پیام معطوف می‌گرداند، در عین حال برای تحت تأثیر قرار دادن ساختار معنایی غزلیات او نیز به کار گرفته شده است. بدین گونه که منزوی، در کنار تکرار واژه، عناصر ادبی و هنری دیگر نظیر تقابل، ایهام، تناسب معنوی و ... را هم به کار برده است. در این پژوهش، مقولۀ «تکرار واژه»، که منزوی برای برجسته نمودن زبان شعر خویش از این شگرد، بهره جسته، مورد بررسی و مداقه قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Word Repetition, a Through of Foregrounding in Monzavi`s Lyric

نویسندگان [English]

  • Fateme Modarresi 1
  • Roqayye Kazemzade 2
1 Professor in Urmia University
2 MA. Persian languages and literature, Urmia University
چکیده [English]

Word repetition and substitution in the body of the text, are among the factors that cause alienation ion of the poets language. One of the distinguishing features of Monzavi`s poetic language is this “Word repetition”. Not only does this prevailing “word repetition” feature as the prominent characteristic of Monzavi`s poetry, and direct the reader’s attention away from the content of utterance toward its underlying message, but it also affects the semantic structure of his lyrics. It`s also note worthy that Monzavi has employed other literary and artistic elements, such as “contract”, Multiple meaning”,”taxis” and …, in addition to word repetition. The current study is after probing word repetition as of Monzavi`s resources in developing his poetic language.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Repetition
  • word
  • Monzavi`s foregrounding
  • lyric