صنایع بدیعی در «شعر نو»

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استاد پژوهشگاه علوم انسانی

2 دکترای زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

صنایع بدیعی از دیرباز مورد توجه شاعران و نویسندگان بسیاری بوده است. علی‌رغم تفاوت‌های آشکاری که شعر نو در عرصة وزن و قافیه و نیز عاطفه و مضامین آن با گذشته دارد، و با وجود اظهارات صریح نیما مبنی بر ناکارآمدی دانش بدیع، حضور آرایه‌های ادبی را در شعر نو نمی‌‌توان نادیده گرفت. بررسی بدیع در اشعار چهار تن از شاعران معاصر ـ نیما، سپهری، اخوان ثالث و شاملو ـ نشان می‌دهد که فنون بدیعی در شعر نو، جنبة تصنعی خود را از دست داده و به‌صورت طبیعی و براساس انواع تداعی ظهور یافته است. آنچه در این زمینه در شعر ایشان بیشتر به‌چشم می‌خورد، آن دسته از فنون لفظی بدیع است که علاوه بر ایجاد موسیقی، در ایجاد انسجام نیز نقش مؤثری ایفا می‌کند. فنون معنوی بدیع، در شعر نو چندان ظهور و بروزی ندارد. مواردی که در این بخش دیده‌ می‌شود، اغلب بر تضاد و تناسب استوارند. در این مقاله، ضمن بیان تفاوت‌های شعر نو و شعر کلاسیک، فنون بدیعی در نمونه‌هایی از اشعار شاعران مذکور بررسی و با یکدیگر مقایسه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Figures of Speech in Modern Poetry

نویسندگان [English]

  • Taqi Pournamdariyan 1
  • Nahid Tehrani Sabe 2
1 Professor, Institute for Humanities and Cultural Studies
2 Ph.D. Persian languages and literature, Modares University.
چکیده [English]

Figures of speech have been considered by many of poets and writers since many years ago. Despite obvious differences that happened in the rhyme and rhythm’ Modern poetry and it’s emotion and epigrams with the past and Nima’s explicit statements based on the inefficiency of Badi, the presence of figures of speech in the Modern poetry cannot ignore.
The study of Badi in the poems of four contemporary poets shows that figures of speech in the Modern poetry have lost its artificial aspect and have emerged in natural form and based on a variety of the association.
What is in this field in their poetry more seen that group of the figures of diction which they have effective function in creation cohesion moreover verbal music.
The figures of thought are not a lot in modern poetry. The cases where are seen often in this part base on antithesis and taxis. In this paper the differences between modern poetry and classical poetry is expressed and figures of speech in examples of poems’ mentioned poets are studied and compared with each other

کلیدواژه‌ها [English]

  • Figures of speech
  • modern poetry
  • Nima
  • Sepehry
  • Akhavan
  • Shamloo