نقد و بررسی درسنامه‌های منطق‌الطّیر

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی،دانشگاه نیشابور

چکیده

مثنوی منطق­الطیر سه دهه است که با توجه به سرفصل مصوب سال 1366 در دورة کارشناسی زبان و ادبیات فارسی تدریس می­شود و علیرغم تصریح تنظیم­کنندگان سرفصل در خصوص تدریس کلّ متن، گزیده­های متعددی از این متن منتشر شده و به عنوان درسنامه­ در قالب این درس ارائه می­شود. این مقاله پس از نگاهی به این سرفصل و مقایسة آن با سرفصل تازه­مصوب سال 1391، نگاهی دارد به مهم­ترین متون مصحح و گزیدة منطق­الطیر که بویژه به عنوان درسنامه بیشتر طرف توجه مخاطبان بوده است و آنها را از منظر کیفیت مقدمات، کم و کیف متن­های انتخابی، کیفیت تصحیح، کم و کیف توضیحات و نهایتاً از منظر ضمایم و فهرست­ها نقد و بررسی می­کند و پس از بیان نقاط قوت و ضعف هر یک، نشان می­دهد که چگونه کم­توجهی یا بی­توجهی به مسائل پایه­ای تصحیح (اعم از نسخه­شناسی و شناخت زبان و بیان شاعر) موجب ورود بسیاری بدفهمی­ها به درسنامه­ها شده است و نهایتاً در یک دهه اخیر پس از ارائة منطق­الطیرهای چاپ انتشارات سخن و سمت، این بدفهمی­ها برطرف و درسنامه­های مناسبی برای این متن ارائه شده است.

تازه های تحقیق

.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • . .
چکیده [English]

.

آیتی، عبدالمحمد، (1390)، پیر نیشابور (گزیده­ای از مثنوی­های عطار)، چ دوم (چاپ اول 1375)، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
احمدنژاد، کامل و صنعتی­نیا، فاطمه، (شارح و تلخیص کننده)، (1384)، ]گزیدة[ منطق­الطیر عطار، چ چهارم (چاپ اول 1372)، تهران، انتشارات زوار.
اشرف­زاده، رضا (1386)، شرح گزیدة منطق­الطیر (مقامات طیور شیخ فرید­الدین محمد عطار نیشابوری)، چ پنجم، (چاپ اول: 1373)، تهران: انتشارات اساطیر.
اشرف­زاده، رضا، (1383)، «نگاهی به چاپی تازه از منطق­الطیر»، نامه فرهنگستان، ش. 24، زمستان 1383، صص 115-124.
الهی قمشه­ای، حسین محی­الدین (1373)، گزیدة منطق­الطیر (هفت شهر عشق)، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
انزابی­نژاد، رضا و قره­بگلو، سعید، (مقدمه­نویس، مصحح و شارح)، (1388)، منطق­الطیر، محمدبن ابراهیم عطار، ویراست دوم، تبریز: آیدین.
پورنامداریان، تقی، (1382)، دیدار با سیمرغ، چ سوم با تجدید نظر و اضافات، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
جهانبخش، جویا، (1378)، «هنجار تصحیح متن منطق­الطیر»، آینة میراث، ش. 7 و 8،  زمستان 1378 و بهار 1379، صص 4-24.
جهانبخش، جویا، (1379)، «هنجار تصحیح متن منطق­الطیر، قسمت دوم، پیوست­ها»، آینة میراث، ش. 9،  تابستان 1379، صص 22-31.
حیدری، علی، (1384)، «نقد و بررسی منطق­الطیر»، فصلنامة ادبیات عرفانی و اسطوره­شناختی دانشگاه آزاد اسلامی، س. اول، ش. 1، صص 53-61.
رنجبر، احمد، (مصحح)، (1370)، منطق­الطیر، سرودة فریدالدین عطار نیشابوری، چ سوم، (چاپ اول 1366)، تهران: انتشارات اساطیر.
ریتر، هلموت. (1388)، دریای جان، ترجمه عباس زریاب خویی و مهرآفاق بایبوردی، 2 ج، چ سوم، تهران: انتشارات بین­المللی الهدی.
زرین­کوب، عبدالحسین، (1379)، صدای بال سیمرغ، دربارة زندگی و اندیشة عطار، چ. 2، تهران: انتشارات سخن.
شفیعی کدکنی، محمدرضا، (مقدمه­نویس، مصحح و شارح). (1383)، منطق­الطیر، سرودة فریدالدین محمدبن ابراهیم نیشابوری، تهران: سخن.
شفیعی کدکنی، محمدرضا، (مقدمه­نویس، مصحح و شارح). (1386)، مصیبت­نامه، سرودة فریدالدین محمدبن ابراهیم نیشابوری، چ سوم، تهران: سخن.
شفیعی کدکنی، محمدرضا، (مقدمه­نویس، مصحح و شارح). (1387)، الهی­نامه، سرودة فریدالدین محمدبن ابراهیم نیشابوری، چ سوم، تهران: سخن.
شفیعی کدکنی، محمدرضا، (مقدمه­نویس، مصحح و شارح). (1392)، منطق­الطیر، سرودة فریدالدین محمدبن ابراهیم نیشابوری، تهران: سخن. (چاپ جلد شمیز و دانشجویی، تلخیص شدة چاپ کامل).
شمیسا، سیروس (1390)، ]گزیدة[ منطق­الطیر عطار، چ سیزدهم (چاپ اول 1372)، تهران: دانشگاه پیام نور.
شمیسا، سیروس (1393)، گزیدة منطق­الطیر عطار، چ چهاردهم (چاپ اول 1373)، تهران: نشر قطره.
صارمی، سهیلا، (1382)، سیمای جامعه در آثار عطار، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و  مطالعات فرهنگی.
صارمی، سهیلا، (1389)، مصطلحات عرفانی و مفاهیم برجسته در زبان عطار، 2 ج، ویراست دوم، 1389، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و  مطالعات فرهنگی.
عابدی، محمود و پورنامداریان، تقی (مصحح)، (1390)، منطق­الطیر، فریدالدین عطار نیشابوری، تهران: سمت.
عابدی، محمود و پورنامداریان، تقی (مقدمه­نویس، مصحح و شارح)، (1390)، منطق­الطیر، سرودة فریدالدین عطار نیشابوری، تهران: انتشارات سمت.
عطار نیشابوری، فریدالدین، (1359)، الهی­نامه، تصحیح هـ. ریتر، تهران: انتشارات توس. (افست از روی چاپ مطبعة معارف استانبول 1940).
گوهرین، سیدصادق، (مصحح)، (1374)، منطق­الطیر، شیخ فریدالدین محمد عطار نیشابوری، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
مرتضوی، منوچهر، (1365)، مکتب حافظ، چ. 2، تهران: انتشارات توس.
میرانصاری، علی، (1374)، کتابشناسی شیخ­فریدالدین عطار نیشابوری، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.