دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-156 
4. تصویر شعر سپید

صفحه 57-88

حمید طاهری؛ مریم مریم رحمانی