باستان‌گرایی واژگانی در شعرهای آزاد نیما و خاستگاه‌های آن

نوع مقاله: علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار، عضو هیئت علمی مؤسسۀ پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی

چکیده

فرمالیست‌های روسی ادبیات را نوعی کاربرد ویژة زبان تلقی می‌کردند که با انحراف از زبان عملی (practical language) و در‌هم‌ریختن آن محقق می‌شود. به همین سبب، با تأکید بر جایگاه خاص زبان در نقد آثار ادبی، بحث‌های تازه‌ای را در حوزۀ نقد مطرح کرده‌اند که الهام‌بخش بسیاری از منتقدان متأخر در نقد و تحلیل این‌گونه آثار شده است. «آشنایی‌زدایی» (defamilarization) مهم‌ترین مفهومی است که فرمالیست‌ها بر آن تأکید می‌کردند و «هنجارگریزی» (deviation) از کلیدی‌ترین بحث‌های آن است. برای هنجارگریزی نیز انواعی برشمرده‌اند که از ‌جملة آن‌ها می‌توان به هنجارگریزی زمانی (باستان‌گرایی) اشاره کرد. در مقالۀ حاضر، با توجه به این رویکرد، سعی ‌شده است ابعاد گوناگون باستان‌گرایی واژگانی شعرهای آزاد نیما یوشیج با تأکید بر نقش سنت در آن‌ و همچنین دیدگاه نوگرایانۀ شاعر تحلیل شود و شواهد و نمونه‌هایی از این نوع کاربرد زبانی، با توجه به الزامات شاعر در پای‌بندی به سنت ‌در برخی موارد و پایبندنبودن بدان در مواردی دیگر، عرضه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Lexical Archaism in Nima's Free Verses and it's Origines

نویسنده [English]

  • Yousef Mohammadnezhad Alizamini
Assistant Professor,-Faculty member of Institute of Research & Higher Education Planning
چکیده [English]

Russian Formalists considered literature as a special use of language which occurs through deviating from defamiliarizing the practical language. Thus, due to the special function of language in literary criticism new debates were initiated which inspired the modern critics in their analysis of literature. "Defamiliariztion" is the key concept in formalism and deviation is the key term defamiliarization. In this essay the formalistic approach is used to analyze the lexical archaism in Nima Yushij's free verses and his modern views on poetry in this regard. The poet's use of this archaic language and his commitment to tradition in some cases and non-commitment in some other cases is studied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • archaism
  • modernism
  • defamilarization
  • Deviation
  • Nima Yushij